18 De­cem­ber – Jul­gra­nen

Magisk Jul - - Innehåll -

Trä­det som sym­bol för liv har gam­la anor och finns i många kul­tu­rer. Vi har Ygg­dra­sil, världs­trä­det i den fornnor­dis­ka my­to­lo­gin, och drui­der­nas he­li­ga ek från den kel­tis­ka my­to­lo­gin. Det evigt grö­na trä­det som ald­rig dör sym­bo­li­se­rar liv när allt an­nat i na­tu­ren so­ver sin vin­ter­sömn. Det he­la bör­ja­de med att vi vil­le ta in grö­na väx­ter i hu­set, oav­sett om det var enar, gran el­ler tall. De vin­ter­grö­na väx­ter­na skyd­dar mot de dö­da och and­ra on­da mak­ter, sam­ti­digt som de är ett löf­te om att so­len kom­mer till­ba­ka. Om det här är nå­got vi­king­ar­na häm­ta­de från ro­mar­nas satur­na­li­e­fes­ter vet vi in­te, men även de pyn­ta­de temp­len med järnek och and­ra vin­ter­grö­na plan­tor. Vi­king­ar­na trod­de att det bod­de vät­tar bland gre­nar­na och tog in trä­den så att de små in­te skul­le fry­sa un­der vin­tern.

Det var van­ligt att skä­ra av de ne­ders­ta gre­nar­na av två små gra­nar. Gre­nar­na la­de man fram­för dör­ren och gra­nar­na som ba­ra var grö­na i top­pen sat­te man på varsin si­da av dör­ren. Det skul­le skyd­da mot häx­or, troll och and­ra över­na­tur­li­ga vä­sen. Ef­tersom trä­det ur­sprung­li­gen var en hed­nisk sed var det många kyr­kor som in­te vil­le ha jul­träd, och i vis­sa län­der var det för­bju­det än­da fram till 1640. Att gå runt jul­gra­nen kun­de jäm­fö­ras med att dan­sa runt en guld­kalv.

Jul­gra­nen som vi kän­ner den idag har sitt ur­sprung i Tyskland på 1500–1600-ta­let, men bör­ja­de dy­ka upp i svens­ka adels­hem un­der 1700-ta­let. Ef­ter ett par år ha­de fle­ra hört ta­las om se­den och tog ef­ter, men i bör­jan var det ba­ra rikt folk som ha­de gran. Se­dan 1800-ta­let har vi satt ljus i trä­det och pynt i top­pen, men an­nars har pyn­tet va­ri­e­rat från jul­ka­kor och äpp­len till kor­gar med got­ter. Det häng­des ock­så någ­ra små pre­sen­ter i trä­det, men allt ef­tersom väl­stån­det spred sig blev gå­vor­na stör­re och ham­na­de un­der trä­det istäl­let.

Det har in­te all­tid va­rit en stjär­na i top­pen av jul­gra­nen. Trä­det har va­rit top­pat med bå­de äng­lar, tom­tar och stor­kar, vil­ket vi kan lä­sa om i gam­la jul­be­rät­tel­ser. Det var först när kyr­kan god­tog trä­det som en del av den krist­na tra­di­tio­nen som vi bör­ja­de pyn­ta trä­det med re­li­giö­sa sym­bo­ler.

Viss­te du att?

Det var för­bju­det att ha jul­träd i Ryss­land från 1917 till 1992, men folk lös­te det ge­nom att kal­la jul­gra­nen för ”ny­års­träd”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.