19 De­cem­ber – Bet­le­hems stjär­na

Magisk Jul - - Innehåll -

Det finns många te­o­ri­er om vad Bethle­hems stjär­na var, om den över hu­vud ta­get nå­gon­sin har fun­nits. Den kan ha va­rit en lyc­kad sam­man­slag­ning av två pla­ne­ter, en ko­met el­ler en super­no­va. Men det kan ock­så hän­da att det ald­rig fanns nå­gon stjär­na på himlen den nat­ten då Je­sus föd­des, ut­an att det var nå­got som Mat­teus hit­ta­de på för att gö­ra sin histo­ria mer spän­nan­de och tro­vär­dig. Nu har ast­ro­no­mer­na ja­gat den be­röm­da stjär­nan i snart 2 000 år och fort­fa­ran­de är den ett stort myste­ri­um – men om de nå­gon gång får re­da på vad det här him­la­fe­no­me­net var får de ock­så svar på när Je­sus egent­li­gen föd­des.

På den ti­den då Bet­le­hems­stjär­nan lys­te var det van­ligt att kung­ar och and­ra sto­ra le­da­re ha­de eg­na stjär­nor. Man trod­de att stjär­nan tän­des när en kung föd­des och att den slock­na­de när kung­en dog. Förr var ast­ro­lo­gen, ast­ro­no­men och präs­ten gär­na sam­ma per­son. De var bå­de vi­sa män och ma­gi­ker som kän­de till oli­ka stjär­nor och pla­ne­ter, det de kal­la­de fix­stjär­nor och vand­rings­stjär­nor. De viss­te att någ­ra av vand­rings­stjär­nor­na gick fram och till­ba­ka, och att det ser ut som om de står stil­la en kort stund in­nan de vän­der.

Ast­ro­no­mer har be­räk­nat och lagt fram te­o­ri­er om vad för slags fe­no­men Bet­le­hems­stjär­nan kan ha va­rit. De har fun­nit att år 7 fö­re vår tid­räk­ning, allt­så fö­re det som vår ka­len­der räk­nar som år 0, stod pla­ne­ter­na Sa­tur­nus och Ju­pi­ter så nä­ra varand­ra att de sken som en stor stjär­na. Det här sked­de fak­tiskt tre gång­er det året. Men det kan ock­så ha va­rit en ko­met vi in­te kän­ner till. Någ­ra me­nar ock­så att vi ald­rig kom­mer att hit­ta Bet­le­hems­stjär­nan med ve­ten­skap­li­ga in­stru­ment ef­tersom den sat­tes på himlen av Gud. Det var hans sätt att med­de­la män­ni­skor om att Je­sus var född.

Så kom ad­vents­stjär­nan till

Det är många som häng­er upp en ad­vents­stjär­na i fönst­ret i de­cem­ber som en sym­bol för Bet­le­hems­stjär­nan. Det blev van­ligt ef­ter and­ra världs­kri­get och tra­di­tio­nen kom­mer från Tyskland.

Ad­vents­stjär­nan tän­des först år 1773 på en pojk­sko­la i den tys­ka sta­den Ni­e­sky. Där var det en ma­te­ma­ti­ker som fick poj­kar­na att teck­na py­ra­mid­for­ma­de spet­sar i böc­ker­na och i de­cem­ber gjor­de poj­kar­na en tre­di­men­sio­nell stjär­na av de här py­ra­mi­der­na. År 1894 bör­ja­de Bröd­ra­för­sam­ling­en i Herrn­hut till­ver­ka stjär­nor att säl­ja och se­dan dess har stjär­nor­na spri­dits över he­la värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.