Att so­va i jul­halm

Magisk Jul - - Innehåll -

Om du skul­le ha kom­mit in i ett hus en jul­natt för 200 år se­dan ha­de du mötts av en märk­lig syn. I stu­gan skul­le du ha hit­tat hus­bondspa­ret med ung­ar och tjä­na­re – om de ha­de det – lig­gan­de i jul­halm på stug­gol­vet. Ma­ten skul­le fort­fa­ran­de stå på bor­det, det skul­le va­ra du­kat till fest och lju­sen skul­le brin­na. Det var för att öns­ka av­dö­da släk­ting­ar väl­kom­na till jul­bord. Säng­ar­na stod tom­ma så att be­sö­kar­na skul­le ha nå­gon­stans att so­va. De osyn­li­ga gäs­ter­na skul­le sör­ja för att fa­mil­jen fick mat i fram­ti­den och skydd mot olyc­kor un­der det kom­man­de året.

Någ­ra satt vak­na och pas­sa­de lju­sen he­la nat­ten, för på julaf­ton fick de ald­rig brin­na ner. De ma­gis­ka ju­le­lju­sen var sto­ra och tjoc­ka som al­tar­ljus, och ing­en fick rö­ra el­ler tän­da and­ra ljus med dem. Om flam­man brann ren och klar skul­le det bli ett bra år för he­la fa­mil­jen och om ve­ken böj­de sig fanns det ynk­ryg­gar i hu­set.

Att sit­ta julstu­ga På jul­nat­ten kan de unga män­nen i hu­set sät­ta sig runt ett bord i ett mörkt rum. På bor­det ska det stå tre skå­lar: en med öl, en med mjölk och en med vat­ten. Ef­ter någ­ra ma­gis­ka rö­rel­ser kom­mer de se sin kä­res­ta kom­ma in i rum­met och dric­ka ur en av skå­lar­na. Tar hon öl­skå­len blir det ett bra äk­ten­skap, tar hon mjöl­ken blir li­vet ihop god­tag­bart och tar hon vat­ten­skå­len blir det fat­tig­dom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.