De dö­das ju­lot­ta i Brom­ma

Magisk Jul - - Innehåll -

"Nu ber jag dig, du mås­te skyn­da dig ut ur kyr­kan, an­nars går det dig in­te väl."

å jul­dags­mor­go­nen sam­las byg­dens al­la dö­da sjä­lar i kyr­kan in­nan den or­di­na­rie guds­tjäns­ten bör­jar. Nu ska du få hö­ra om hur det gick för en kvin­na från Ystad den gång­en hon ham­na­de på de dö­das ju­lot­ta. Det här var förr i ti­den, då det var ju­lot­ta i Brom­ma norr om Ystad. Kvin­nan från Ystad var på väg till kyr­kan ti­digt på jul­dags­mor­go­nen. När hon kom till He­desko­ga såg hon att lju­set var tänt i kyr­kan. Hon skyn­da­de sig, för hon var rädd att hon skul­le kom­ma för­sent. Hon kom fram till kyr­kan och gick in ge­nom por­ten.

PNär hon ki­ka­de ned längs mitt­gång­en såg hon att det var fullt i kyr­kan och hon le­ta­de med blic­ken ef­ter den bänk där folk från Ystad bru­ka­de sit­ta. Som tur var fanns det en le­dig plats. Till slut sat­te hon sig ned vid si­dan av de and­ra. Där satt hon en li­ten stund, såg sig om­kring och ki­ka­de på fol­ket som satt där. Någ­ra av dem kän­de hon igen, and­ra in­te. Men al­la dem hon kän­de igen, de var ju dö­da. Då vän­de sig kvin­nan som satt bred­vid emot hen­ne. Hon ha­de satt sig så att de såg varand­ra rätt in i ögo­nen. Det var hen­nes gam­la mor­mor, såg hon, men hen­nes mor­mor ha­de dött för en tid se­dan. In­nan kvin­nan hann tän­ka en en­da tan­ke till bör­ja­de den dö­da att ta­la med hen­ne: ”Ha­de det in­te va­rit du så ha­de det gått dig il­la. Nu ber jag dig, du mås­te skyn­da dig ut ur kyr­kan, an­nars går det dig in­te väl.”

Kvin­nan tog sig snabbt ur kyrk­bän­ken och sprang längs mitt­gång­en, men i sam­ma stund bör­ja­de al­la de dö­da re­sa sig från bän­kar­na och gå ef­ter hen­ne. När hon var på väg ut ur por­ten fick en av dem tag i hen­nes kap­pa. Det var en så­dan kap­pa som in­te har är­mar. Nu kan du tro att hon var snabb med att los­sa på spän­net som höll ihop kap­pan och ta sig ut ur kyr­kan.

Gam­mal sä­gen

De dö­das ju­lot­ta, il­lu­stre­rad av Ri­chard Svens­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.