An­nan­dag jul – Staffans­da­gen

Magisk Jul - - Innehåll -

Förr i ti­den kal­la­des an­nan­dag jul för Staffans­da­gen och på primsta­ven hit­tar du of­ta en häst. Det här är till min­ne av mar­ty­ren Ste­fa­nus som ste­na­des av ju­dar­na i Je­ru­sa­lem. Ste­fa­nus var den förs­ta krist­na som dö­da­des för sin tro. Men i mer folk­lig tra­di­tion är det nu jul­nö­jet bör­jar och av den an­led­ning­en bru­ka­de folk roa sig med staffans­rit­ter. Ti­digt på mor­go­nen red de unga kar­lar­na i byg­den i kapp till öpp­na brun­nar för att vatt­na si­na häs­tar. Den som kom först fick vatt­net om­vand­lat till vin. Den här rit­ten slu­ta­de of­ta som en stor fest.

Idag är en bra dag för att gå på be­sök till gran­nar och vän­ner, och al­la som kom­mer mås­te få nå­got att äta el­ler dric­ka, an­nars bär de ut ju­len. Ung­ar­na kan gå jul­bock och ung­do­men möts gär­na till fest.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.