31 De­cem­ber – Ny­årsaf­ton

Magisk Jul - - Innehåll -

"Ny­års­dag klar ger ett bra år." I folk­mun

På ny­årsaf­ton kän­ner sig de fles­ta fär­di­ga med tom­tar med rö­da klä­der och pi­pa i mun­nen, gam­la rus­sin och apel­si­ner. Vi är less på syl­ta, skin­ka och an­nan fet mat, och öns­kar oss enkla­re, lät­ta­re rät­ter. Nu vill vi ha guld och sil­ver, glit­ter och gla­mour, för så som vi av­slu­tar året, så går vi in i det nya. Det sägs ock­så att så som bör­jan av året är, så blir ock­så res­ten av året och där­för vill många in­le­da det nya året med en kyss – då kom­mer det bli många kys­sar och myc­ket kär­lek un­der det föl­jan­de året. För många är det här da­gen el­ler kväl­len då man lo­var sig själv en för­änd­ring till det bätt­re. Är det ny­må­ne på årets sista dag kan du be­rät­ta för må­nen om di­na önsk­ning­ar för året.

Förr i ti­den räk­na­des årets sista dag som en av årets far­li­gas­te da­gar och det mesta av det man gjor­de skul­le miss­lyc­kas. Man ut­för­de gam­la ma­gis­ka ri­ter, halvt på skoj, men i bak­hu­vu­det ha­de man en li­ten miss­tan­ke om att det kun­de bringa otur om man lät bli.

Från asa­tron vet vi att Tor käm­par sin stän­di­ga kamp mot jät­tar­na up­pe i As­gård och pre­cis som på julaf­ton var det tra­di­tion att hjäl­pa Tor med ovä­sen och spek­ta­kel på ny­årsaf­ton. Även länge ef­ter att Sve­ri­ge bli­vit ett kris­tet land var det tra­di­tion att skju­ta in det nya året, pre­cis som på julaf­ton. Det kun­de lå­ta som Tors ham­ma­re och på så sätt höll man on­da mak­ter på av­stånd. Om man in­te ha­de en bös­sa med lö­sa skott fick man sat­sa på att det kom någ­ra ung­do­mar till går­den och för­de ovä­sen. Som tack för hjäl­pen fick de gär­na en sup, så ny­årsaf­ton har nog va­rit ung­do­mar­nas fest­dag i al­la ti­der.

Om en av di­na ny­år­sönsk­ning­ar är att lä­ra dig troll­dom och ma­gi ska du sät­ta dig i en kors­ning där al­la vägar­na le­der till en kyr­ka. Här ska du sit­ta he­la ny­års­nat­ten ut­an att sä­ga ett ord. På så sätt får du in­sikt i al­la ma­gis­ka och mys­tis­ka hem­lig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.