Ny­års­spå­do­mar

Magisk Jul - - Innehåll -

Det finns många sä­reg­na och fan­ta­si­ful­la ny­års­ri­tu­a­ler. En ma­gisk ri­tu­al för de res­sug­na var att stäl­la sig med ryg­gen mot en öp­pen dörr, vip­pa fram skon till tår­na och spar­ka den bak­läng­es över hu­vu­det och ge­nom dör­ren. Den som fick sko­spet­sen att pe­ka mot dör­ren skul­le snart ut och re­sa. Men om skon lan­da­de med hä­len mot dör­ren skul­le du va­ra hem­ma i ett helt år.

Den förs­ta man­nen som kom in i en stu­ga där en kvin­na satt och spann på en spinn­rock mås­te få en spinn­rocks­gå­va, men han mås­te i gen­gäld skö­ta om hen­nes spinn­rock un­der he­la det kom­man­de året.

På ny­årsaf­ton skul­le du in­te ki­ka in i fönst­ren hos folk du in­te kän­de, för då kun­de du få en för­skräck­lig syn. Om nå­gon i säll­ska­pet skul­le dö un­der det kom­man­de året skul­le du se dem vand­ra runt ut­an hu­vud. Du skul­le över hu­vud ta­get hål­la dig bor­ta från föns­ter, för om du ki­ka­de ut kun­de du se spö­ke­ri­er och allsköns un­der­jor­dis­ka vä­sen.

Om året in­leds med kal­la, kla­ra da­gar får vi en fin som­mar he­ter det. Och på ny­års­da­gen bör det helst kom­ma en mörk man på be­sök – det be­ty­der tur och lyc­ka för res­ten av året.

NYÅRSMAGI FÖR GIFTASSUGNA UNGA FLIC­KOR de ska Unga flic­kor som vill ve­ta vem att gif­ta sig med och när det kom­mer ri­tu­al. ske kan pro­va föl­jan­de ma­gis­ka Ta en ring från fing­ret och trä ett hårstrå ge­nom ring­en. Sänk ned ring­en i ett tomt glas. Så många gång­er som ring­en slår i var­je si­da av gla­set är li­ka med an­ta­let år tills det står en fri­a­re ute på gårds­pla­nen.

Vis­s­te­du­att? 4 000 år se­dan fi­ra­de ny­år för Ba­by­lo­ni­er­na Ett van­ligt ny­års­löf­te och gav då ny­års­löf­ten. spa­dar och a ut­rust­ning, var att ge till­bak lå­nat av gran­nen. sa­ker som man

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.