6 Ja­nu­a­ri – Tret­ton­da­gen

Magisk Jul - - Innehåll -

Den 6 ja­nu­a­ri kal­las tret­ton­da­gen ef­tersom det är tret­ton da­gar ef­ter julaf­ton. På den här da­gen är ju­len slut i många län­der, men i Nor­den är det in­te rik­tigt van­lig var­dag för­rän ef­ter tju­gon­dag Knut. På primsta­ven ser vi of­ta tre kro­nor el­ler tre män som ska fö­re­stäl­la de tre vi­se män­nen. En­ligt be­rät­tel­sen om Je­sus­bar­net var det den här da­gen de tre vi­se män­nen, Kas­par, Mel­chi­or och Balt­ha­sar, kom till Bet­le­hem. Idag är det här de he­li­ga tre ko­nung­ar­nas dag och en all­män helg­dag.

Fram till 1753 an­vän­de vi den ju­li­ans­ka ka­len­dern och då in­föll julaf­ton på det som idag är 6 ja­nu­a­ri. Gam­mal över­tro som hör­de julaf­ton till blev häng­an­de kvar på den här da­gen. Det var en slags gam­maljulaf­ton.

Bor­det var du­kat med jul­mat och pyn­tat med en ljus­sta­ke med ett tre­ar­mat ljus som man gjort da­gen in­nan. Man skå­la­de för att det nya året skul­le bli bra för al­la. I dör­ren kun­de det stå stjärn­gos­sar som sjöng om de tre vi­se män­nen, och då fick de gär­na ka­kor el­ler peng­ar, un­ge­fär som jul­bocks­se­den. På kväl­len höll man sig helst in­om­hus, för man vil­le ju in­te mö­ta al­la troll­kä­ring­ar och dö­ding­ar som fär­da­des ute den här kväl­len. Vis­sa tyck­te att det var dags för gäs­ter­na att åka hem den här da­gen, så da­gen kal­las även av­re­se­da­gen. Hos and­ra va­ra­de gäst­fri­he­ten till tju­gon­dag Knut.

Den här da­gen öns­kar vi oss fint vä­der, för så som väd­ret är idag kom­mer det att va­ra i tret­ton vec­kor fram­ö­ver. Och när du läg­ger dig på kväl­len ska du läg­ga en li­ten an­teck­nings­bok och en pen­na på natt­duks­bor­det, för det du dröm­mer i natt kom­mer att ske i verk­lig­he­ten.

På primsta­ven: Tre kors, tre kro­nor el­ler tre män.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.