Jul­häx­an La Be­fa­na

Magisk Jul - - Innehåll -

Le­gen­den om Be­fa­na är över tu­sen år gam­mal och har gett ita­li­ens­ka barn en helt sär­skild jultra­di­tion. Hon är jul­tom­tens ur­mo­der, men histo­ri­en har en helt an­nan bak­grund. Det är histo­ri­en om de tre ma­gi­ker­na som läm­na­de sitt hem­land med spe­ci­el­la gå­vor av guld, rö­kel­se och myr­ra som de skul­le ge till en ny­född kung. Ma­gi­ker­na led­des ge­nom många län­der av en stjär­na och i var­je by de pas­se­ra­de sprang folk för att mö­ta dem och föl­ja med på re­san. Men det var en gam­mal kvin­na som in­te kom för att föl­ja ma­gi­ker­na. Hon ha­de fullt upp med hus­hålls­ar­be­tet, men lo­va­de att föl­ja ef­ter dem när hon fick tid. Näs­ta dag för­stod hon att hon skul­le ha lå­tit hus­hålls­syss­lor­na lig­ga och sprang ef­ter ma­gi­ker­na med eg­na gå­vor till bar­net. Men det var för sent, de ha­de hun­nit för långt i för­väg.

Än­da se­dan den da­gen har den gam­la kvin­nan va­rit känd som Be­fa­na. På kväl­len den 6 ja­nu­a­ri fly­ger hon från hus till hus på sin gam­la kvast med al­la de gå­vor hon in­te kun­de ge till den ny­föd­de kung­en. Hon är svart av all sot från skor­ste­nar­na och ser ut som en häxa. Bar­nen vän­tar på hen­ne med en bland­ning av glädje och ång­est. De häng­er stic­ka­de strum­por vid spi­sen och skri­ver långa öns­ke­lis­tor till hen­ne. Om bar­nen in­te har va­rit snäl­la fylls strum­por­na med lök, vit­lök och kol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.