BAR­CE­LO­NA

Matglädje vid Medelhavet - - Spanien - Text: TARA STEVENS

Bar­ce­lo­na är en här­lig stad att be­sö­ka året runt men ett be­sök fö­re jul är ex­tra spe­ci­ellt. Här är det helt ac­cep­ta­belt att när som helst smut­ta på en ca­va me­dan ju­le­lju­sen blin­kar längs La Ram­b­la och julsång­er hörs från ka­te­dra­ler­na. Sta­dens 42 mat­mark­na­der är över­ful­la med ena­stå­en­de tor­ka­de fruk­ter och nöt­ter, hand­gjord cho­klad, skarp man­che­go-ost och så myc­ket av lan­dets be­röm­da Jamón Ibe­ri­co de Bel­lo­ta (sal­tad skin­ka) du kan tryc­ka ner i din res­väs­ka.

Chec­ka in på den hip­pa, re­no­ve­ra­de herr­går­den Ca­sa Bo­nay. Här blan­das tra­di­tio­nel­la hyd­rau­lis­ka golv­plat­tor med Gaudís iko­nis­ka ste­nar, vil­ket ska­par en mo­dern at­mo­sfär på bot­ten­vå­ning­en, i kaf­fe­ba­rer­na och i re­stau­rang­en (ca­sa­bo­nay.com). De smak­fullt och en­kelt in­red­da rum­men känns mo­de­rik­tigt lyx­i­ga med hand­väv­da fil­tar från Els Teix­i­dors, kyl­skåp fyll­da med pre­mi­um gin, vod­ka och sing­le malt-whis­key, och rums­ser­vice som kan ätas i säng­en ur ret­ro­ak­ti­ga lunchlå­dor av tenn. Ca­sa Bo­nay får and­ra hotell för ma­täls­ka­re att ver­ka trå­ki­ga. Bör­ja da­gen här med en juice propp­full med an­tiox­i­dan­ter och en fru­kost­skål med man­go och chi­a­frön från jui­ce­ba­ren Mot­her (mot­her­bcn. com). Skölj ner det­ta med kall­pres­sat kaf­fe kär­leks­fullt bryggt på Sa­tans Cof­fee Cor­ner (facebook.com/ Sa­tanscof­fee­cor­ner). Till lunch kan du få nå­got lätt med asi­a­tis­ka in­flu­en­ser på en an­nan av ho­tel­lets re­stau­rang­er – Elep­hant, Croco­di­le, Mon­key. På kväl­len för­vand­las stäl­let till en in­no­va­tiv bist­ro som ser­ve­rar un­der­ba­ra rät­ter som stekt ost­ron med fänkål­sal­lad och svart vit­löksa­i­o­li, lag­rad rå­biff med pobla­no chi­li och äggu­la, och lång­samt gräd­da­de to­ma­ter med man­del, kikär­ter och shi­so blad.

Ta en ver­mut (lo­kal ver­mouth) fö­re mid­da­gen på tak­ter­ras­sen med trä­golv. Ef­ter mid­da­gen kan du slå dig ner i en av de ju­vel­fär­ga­de sam­mets­sof­for­na i ho­tell­ba­ren Li­ber­ti­ne, där ett själv­sä­kert team av skick­li­ga bar­mäs­ta­re blan­dar vux­en­cock­tails.

Om du än­då vill läm­na ho­tel­let ska du ut­nytt­ja de fris­ka men so­li­ga vin­ter­da­gar­na ge­nom att äta en pael­la ute i det fria. Kaiku har en här­lig ter­rass på Bar­ce­lo­ne­ta-stran­den (re­stau­rant­ka­iku.cat), el­ler pro­va Bar­racas so­li­ga mat­sal på förs­ta vå­ning­en med ut­sikt över Me­del­­ha­vet (tri­buwo­ki.com). På kväl­len kan du sma­ka på lo­ka­la viner i kom­bi­na­tion med läck­ra ta­pas på fest­li­ga Ci­sa Bar Bru­tal (can­ci­sa.cat). El­ler glid in på den lil­la ba­ren Zim för att nju­ta av vin, ost och eko­lo­gis­ka char­ku­te­ri­er (Car­rer de la Da­gu­e­ria, 20).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.