Sé­te

Matglädje vid Medelhavet - - Frankrike - Text: CLEMMY MANZO

Till skill­nad från and­ra stä­der på frans­ka Rivieran är det liv och rö­rel­se i Sé­te året runt. Sta­dens 12 kilo­me­ter långa kust med sand­strän­der loc­kar till sig be­sö­ka­re un­der som­mar­må­na­der­na, men halvön drar till sig an­nat än ba­ra tu­rism – näm­li­gen ton­fisk, guld­brax, pigg­var och bläck­fisk. Det är den störs­ta fis­ke­ham­nen på den frans­ka me­del­havs­kus­ten, och i när­he­ten lig­ger den be­röm­da ost­ron­fyll­da la­gu­nen Thau.

Sé­te är ock­så en fröjd för ögat – färg­stark ga­tu­konst smyc­kar de fall­fär­di­ga väg­gar­na i ”Lil­la Ne­a­pel” som är sta­dens kre­a­ti­va bergs­om­rå­de, och längs ka­na­ler­na står hus­fa­sa­der från 1800-ta­let som på­min­ner om sta­dens väl­må­en­de tra­di­tion av vin­han­del.

Le Grand Ho­tel (legrand­ho­tel­sé­te.com) är en mag­ni­fik byggnad vid ka­na­len och har be­hål­lit myc­ket av sin ”bel­le épo­que”-charm. Lju­sa, unikt de­sig­na­de rum är ut­sprid­da på tre ele­gan­ta vå­ning­ar (bo­ka ett med ut­sikt över ka­na­len och njut av hur stads­li­vet re­flek­te­ras i vatt­net).

Rö­da sam­mets­gar­di­ner och kri­stall­kro­nor ska­par ljuv stäm­ning i ho­tel­lets över­då­di­ga re­stau­rang, Qu­ai 17. Ma­ten tilla­gas på färs­ka rå­va­ror di­rekt från mark­na­den, sma­ka hum­mer­risot­to med bis­que-sås el­ler den lo­ka­la spe­ci­a­li­te­ten bour­ri­de– marulk med ai­o­li. Fru­kost be­stå­en­de av bak­verk, hem­ba­kat bröd och aro­ma­tis­ka os­tar ser­ve­ras i ho­tel­lets cen­tra­la atri­um, om­gi­vet av kruk­väx­ter och un­der ett glas­tak de­sig­nat av Gusta­ve Eif­fel.

Al­la me­ny­er i sta­den in­ne­hål­ler fisk, vil­ket in­te är nå­gon över­rask­ning. Lo­ka­la re­cept som ti­el­le-paj fylld med bläck­fisk är fort­fa­ran­de po­pu­lä­ra. Många rät­ter här­stam­mar från ita­li­e­nar­na som bo­sat­te sig här un­der för­ra år­hund­ra­det. De bäs­ta skal­djurs­re­stau­rang­er­na lig­ger längs Qu­ai Max­i­min Luc­ci­ar­di nä­ra ham­nen. Här ser du fis­ka­re las­ta lå­dor ful­la med le­van­de fisk. Ge­rard äger Co­quil­lage & Cru­sta­ce (13 Qu­ai Max­i­min Luc­ci­ar­di, 00 33 467 436 550) och ser­ve­rar havs­snig­lar med hem­la­gad ai­o­li, sar­di­ner i car­pac­cio top­pad med blom­mor och scha­lot­ten­lök, och guld­brax i krä­mig hum­mer­sås.

Mitt i sta­den lig­ger L’épi­ce­rie (le­pi­ce­rie-sé­te.com), en de­li­ka­tess­bu­tik och lunch­re­stau­rang som ser­ve­rar en tre­rät­ters­me­ny be­stå­en­de av sä­song­ens rå­va­ror.

Du kan ock­så slå dig ner på in­til­lig­gan­de Hal­les & Mang­er, en po­pu­lär bist­ro på den liv­li­ga in­om­hus­mark­na­den – de hål­ler ock­så i re­gi­o­na­la mat­lag­nings­kur­ser.

Du kan ock­så föl­ja med på en kulinarisk stads­vand­ring i Sé­te (sout­hern­fran­celux­u­ry.com) för att träf­fa rå­va­ru­pro­du­cen­ter och sma­ka på lo­ka­la de­li­ka­tes­ser, som fres­ca­ti-ka­ka dränkt i rom. För­bränn ka­lo­ri­er­na ge­nom att pro­me­ne­ra upp­för Sé­te Mont St Clair – den spek­ta­ku­lä­ra ut­sik­ten över vin­går­dar, berg och en salt­vat­ten­la­gu­nen gör vand­ring­en mö­dan värd.

Ta dig en när­ma­re titt på de ka­rak­te­ris­tis­ka ost­ron­od­ling­ar­na vid Le Mas de Je­an­ne (le­mas­de­jean­ne.blogs­pot.fr) i när­lig­gan­de Mar­seil­lan, ett fis­ke­hak vid la­gu­nen Thau. De er­far­na ost­ron­bön­der­na An­nie och Hen­ri för­kla­rar hur de­ras ost­ron od­las och be­rät­tar att de ser­ve­ras med en ci­tron­klyf­ta och di­stinkt, lo­kal picpoul.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.