Frans­ka Rivieran

Matglädje vid Medelhavet - - Frankrike - Text: AOIFE O’RIORDAIN

Den lil­la ögrup­pen Iles d’hyè­res lig­ger strax ut­an­för Frank­ri­kes me­del­havs­kust, ba­ra någ­ra mi­nu­ter från Tou­lon med fär­ja. Att an­län­da till skär­går­dens störs­ta ö, Por­que­rol­les, som ba­ra är 18 kvadrat­kilo­me­ter stor, är som att vri­da till­ba­ka kloc­kan någ­ra år­tion­den. Li­vet här är som du fö­re­stäl­ler dig att Rivieran var förr i ti­den, upp­slu­kad i en at­mo­sfär från förr.

Frans­ka är i stort sett det en­da språ­ket du hör och ön är näs­tan bil­fri. Be­sö­ka­re tar sig runt på cy­kel el­ler till fots. Det finns någ­ra få as­fal­te­ra­de vägar i hu­vud­byn men de över­går snabbt till dam­mi­ga sti­gar ge­nom vin­går­dar, tall­sko­gar och äng­ar, el­ler till av­skil­da, ste­ni­ga vi­kar och sand­strän­der.

Af­färs­man­nen Fran­co­is Four­ni­er köp­te ön i gå­va till sin fru i bör­jan av 1900-ta­let. Se­na­re blev den en na­tio­nal­park och på så sätt slapp ön ex­plo­a­te­ring. Pa­ret Four­ni­ers bygg­de en vil­la på Por­que­rol­les väst­ra spets som se­na­re blev ho­tel­let Le Mas du Langousti­er (langousti­er.com).

Ho­tel­let har ut­sikt över en li­ten vik om­gi­ven av pin­je­träd, eu­ka­lyp­tus­träd och oliv­träd. Det har be­hål­lit sin pro­ven­sals­ka charm med väg­gar ful­la av bou­gain­vil­lea och grön­ak­ti­ga föns­ter­luc­kor. Trots lyx­en som göm­mer sig in­u­ti känns ho­tel­let fort­fa­ran­de lant­ligt och avslapp­nat. In­red­ning­en är tra­di­tio­nell med ter­ra­kot­ta­golv, an­tik­vi­te­ter och dis­kret chintz. Ho­tel­lets stolt­het är re­stau­rang­en L’oli­vi­er med sin Miche­lin­stjär­na, som sät­ter en ex­klu­siv prä­gel på pro­ven­sals­ka fa­vo­ri­ter – rät­ter som pigg­var med ka­pris, ci­tron con­fit, mi­ni­mo­röt­ter och to­matra­vi­o­li.

Vid lunch­tid fylls La Pinè­de, ho­tel­lets mer av­slapp­na­de re­stau­rang, med lunch­gäs­ter som sma­kar ut­sök­ta va­ri­an­ter av frans­ka klas­si­ker – bouil­la­bais­se, bifftar­tar och ost­ron. På kväl­len ser­ve­ras ho­tel­lets mid­dags­gäs­ter för­enk­la­de rät­ter från sam­ma kök som L’oli­vi­er.

Om du öns­kar upp­le­va den li­te mer hip­pa Rivieran kan du åka till­ba­ka till fast­lan­det. Fort­sätt ös­terut längs kus­ten till Hô­tel Les Roches Rou­ges strax ut­an­för Saint-rap­haël (de­sign­ho­tels.com), som lig­ger i skug­gan av den ka­rak­te­ris­tis­ka rö­da sten som gett namn åt ho­tel­let. Den frans­ka ho­tel­lä­ga­ren och vi­sio­nä­ren Va­léry Gré­go re­no­ve­ra­de en ner­gång­en byggnad från 1950-ta­let och idag är det en an­lägg­ning väl värd Instagram-ge­ne­ra­tio­nens be­und­ran.

Ho­tel­let har fy­ra vå­ning­ar och lig­ger pre­cis vid vat­ten­bry­net. Näs­tan al­la 50 rum har havs­ut­sikt och de har in­retts nog­grant med mo­der­na möb­ler från mit­ten av år­hund­ra­det, konst­verk och fo­to­gra­fi­er. Gol­vet är av be­tong och de vi­ta ek­väg­gar­na har blå och brun­rö­da ac­cen­ter.

Men det är ha­vet som är stjär­nan här och det kom­plet­te­ras med en vac­ker sim­bas­säng och en upp­värmd salt­vat­tens­pool. Du kan ock­så gå ut på bryg­gan och hop­pa rakt ner i det sto­ra blå.

Det finns många ak­ti­vi­te­ter att väl­ja mel­lan, allt från bou­le, yo­ga och spa till padd­le boar­ding, snork­ling och ut­om­hus­bio. Mat är en an­nan höjd­punkt. På tak­ter­ras­sen finns bå­de en bar och ho­tel­lets gour­metre­stau­rang, La Ter­ras­se. Koc­ken José Bail­ly an­vän­der tra­di­tio­nel­la re­cept som grund för rät­ter som in­ne­hål­ler mul­lus­fisk, to­mat, fänkål, oli­ver och fisk­rom el­ler en pro­ven­salsk grön­sal­lad med ät­ba­ra blom­mor.

På bot­ten­vå­ning­en lig­ger den in­for­mel­la re­stau­rang­en och ba­ren Plage. Här kan du och ditt säll­skap de­la på rät­ter som ra­ta­touil­le, ai­o­li och kol­gril­la­de lammkot­let­ter. Du er­bjuds ock­så cock­tails och ett li­tet men an­sen­ligt ur­val av na­tur­li­ga, bio­dy­na­mis­ka viner – och så själv­klart en pa­no­ra­maut­sikt över ha­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.