Le­ros

Matglädje vid Medelhavet - - Grekland - Text: RHIANNON BATTEN

Snabb­mat kanske är fel ut­tryck när min re­sa går ut på att skyn­da lång­samt, men på Psa­ro­pou­la kom­mer lun­chen snabbt (psa­ro­pou­la.co.uk). Sär­skilt när lun­chen i frå­ga hand­lar om vat­ten­me­lon, stekt små­fisk, bläck­fisk­sal­lad och mjukt ny­ba­kat bröd ring­lat med oliv­ol­ja. Ta­ver­nan lig­ger pre­cis vid vatt­net på stran­den Le­ros Pan­te­li.

Själ­va mål­ti­den äts i en be­hag­ligt lång­sam takt. Det är en en­kel gre­kisk mål­tid som le­der till en ef­ter­mid­dag med slöa havs­bad och av­slapp­ning på min bad­hand­duk i san­den me­dan so­len tor­kar mig.

Jag har de­fi­ni­tivt för­tjä­nat det. Le­ros är en av tre öar jag ska be­sö­ka i ögrup­pen Tolvö­ar­na. Jag är min egen gui­de på en vand­ringstur an­ord­nad av re­se­ar­ran­gö­ren Inntra­vel (inntra­vel.co.uk), som spe­ci­a­li­se­rar sig på ”slow tra­vel”.

Tolvö­ar­na är en rad ber­gi­ga ege­is­ka öar när­ma­re den tur­kis­ka kus­ten än det på gre­kis­ka fast­lan­det. Öar­na vi­sar upp en ru­stik och tra­di­tio­nell si­da av Gre­kland du van­ligt­vis in­te upp­täc­ker. Och det bäs­ta sät­tet att upp­le­va öar­na är till fots.

Le­ros är känt för si­na vack­ra vit­kal­ka­de vä­der­kvar­nar och bra dyk­ning. Ön har ock­så en mör­ka­re histo­ria, ti­di­ga­re fanns här ett ökänt men­tal­sjuk­hus och ett fäng­el­se för po­li­tis­ka dis­si­den­ter. Un­der en pro­me­nad på Le­ros pas­se­rar jag slutt­ning­ar om­giv­na av tim­jan och jag hör av­lägs­na kyrk­kloc­kor ringa. Jag kan ock­så vand­ra ut till öns me­del­ti­da slott el­ler till fy­ren in­nan jag tar ett dopp och ky­ler ner mig på en av öns många opre­ten­tiö­sa strän­der (The­o­lis­ka­ria är en fa­vo­rit).

Du be­hö­ver för­stås in­te vand­ra ut till des­sa plat­ser. Jag har min bas på för­träff­li­ga Ho­tel Ar­chon­ti­ko Ang­e­lou, en gam­mal herr­gård som ur­sprung­li­gen bygg­des av bo­mulls­hand­la­re från Kai­ro. Nu är det en smak­fullt re­no­ve­rad an­lägg­ning som drivs av Ma­ri­an­na. Hon har in­rett med an­tik­vi­te­ter, lopp­mark­nads­fynd och va­ser med färsk jas­min och bou­gain­vil­lea (ho­tel-ang­e­lou-le­ros. com).

Ma­ri­an­na ser­ve­rar in­te mid­dag, men ba­ra hen­nes fru­kost är väl värd ett be­sök. Fru­kosten ser­ve­ras i den grö­na träd­går­den och görs på lo­ka­la in­gre­di­en­ser, många od­las i ho­tel­lets egen träd­gård. Mål­ti­den be­står van­ligt­vis av färsk­pres­sad juice, yog­hurt, ho­nung, hem­ba­kat bröd, ost, sylt och en le­gen­da­risk ci­tron­kräm. Du kan ock­så väl­ja vegansk fru­kost, och glu­ten- el­ler lak­tos­fri – då bjuds det på ba­kel­ser, chi­a­pud­ding och cashewost.

Om du vill ut och vand­ra kan Ma­ri­an­na pac­ka en pick­nick till dig. Du kan ock­så be hen­ne om re­kom­men­da­ti­o­ner gäl­lan­de öns fi­nas­te strän­der och bäs­ta ta­ver­nor – för att in­te ta­la om båt­tu­rer perfekta för la­ta da­gar på av­lägs­na sten­strän­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.