San­to­ri­ni

Matglädje vid Medelhavet - - Grekland - Text: ADRIAN MOURBY

San­to­ri­ni är de gre­kis­ka öar­nas störs­ta af­fisch­namn – blå ku­po­ler, vi­ta vä­der­kvar­nar och pa­stell­fär­ga­de hus på höga klip­por. Ön i Ege­is­ka ha­vet ska­pa­des av ett vul­kan­ut­brott för tu­sen­tals år se­dan och är idag ett ku­li­na­riskt cent­rum. Den vul­ka­nis­ka ak­ti­vi­te­ten bi­drog till att jor­den nu är rik på mi­ne­ra­ler och kan pro­du­ce­ra ut­märkt vin – det perfekta kom­ple­men­tet till tra­di­tio­nel­la lo­ka­la rät­ter som kyck­ling souv­la­ki och fri­te­ra­de to­ma­ter.

Den fi­nas­te de­len av ön är den vack­ra byn Oia, be­lä­get högt upp på klip­por­na. Här finns café­et Lot­za och gam­la grott­hus, Oia Old Houses, som gjorts om till små­stu­gor med själv­hus­håll (ol­do­i­a­houses.gr). Var­je mor­gon le­ve­re­ras färsk fru­kost till stu­gor­na i form av bröd och kaf­fe. In­red­ning är en­kel och färg­glad, och det är en dra­ma­tisk ut­sikt över kra­tern och ha­vet pre­cis ut­an­för dör­ren. So­la, läs och be­trak­ta far­ty­gen som pas­se­rar tills det är dags för mid­dag.

Di­mitris Ta­ver­na lig­ger ne­re vid Am­mou­di Bay, och här kan du skå­da San­to­ri­nis bäs­ta sol­ned­gång (Di­mitris-am­mou­di-re­stau­rant.com). Fisk­re­stau­rang­en är en­kel, ljust må­lad och lig­ger på ka­jen där fis­ka­re la­gar si­na nät. När äga­ren Di­mitris öpp­na­de re­stau­rang­en bru­ka­de han fånga fis­ken själv. Nu får han fis­ken från si­na vän­ner me­dan hans fru Joy går på jakt ef­ter lo­kal zuc­chi­ni, vi­ta au­ber­gi­ner, ka­pris och röd­be­tor.

Högt up­pe på Oi­as klip­por vän­tar en an­nan si­da av ön. På Lyca­bet­tus får du en än­nu mer spek­ta­ku­lär vy vid bord som näs­tan ver­kar fly­ta över ha­vet (andro­ni­sex­clu­si­ve.com).

Det­ta är San­to­ri­nis mest ele­gan­ta re­stau­rang. Här kan du nju­ta av en av­smak­nings­me­ny som in­ne­hål­ler sju rät­ter, bland an­nat risot­to med sjö­bor­re, car­pac­cio på pil­grim­smuss­lor, och lamm med ros­ma­rin – allt pa­rat med San­to­ri­nis fan­tas­tis­ka viner.

Vill du ve­ta mer om des­sa viner? Du be­hö­ver in­te åka med på en or­ga­ni­se­rad ut­flykt. Hyr en bil och följ de mörk­rö­da skyl­tar­na mar­ke­ra­de med ”Wi­ne Ro­ad” (vin­väg) från Si­ga­las vin­gård i norr till Hat­zi­da­kis i sö­der. San­to­ri­ni har tolv pri­va­ta vin­går­dar, al­la är gäst­vän­li­ga och ägar­na vill iv­rigt be­rät­ta om hur de od­lar och skör­dar dru­vor i ett så ovan­ligt land­skap som San­to­ri­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.