Istan­bul

Matglädje vid Medelhavet - - Och Vidare Till... - Text: HARRIET O’BRIEN

Istan­buls prå­li­ga ka­rak­tär åter­speglas i sta­dens kök. Idag är Istan­bul en av värl­dens mest liv­li­ga stä­der med oänd­li­ga café­er och sou­kar som be­vi­sar det­ta – från hip­pa Kara­koy till glän­san­de Zor­lu Cen­ter. Och ma­ten är pre­cis li­ka liv­full som den färg­star­ka sta­den.

Raff­les Istan­bul är ett över­ty­gan­de ex­em­pel på det­ta (raff­les.com/istan­bul). Ho­tel­let har 181 rum och lig­ger i en vac­ker, hög byggnad med en blän­dan­de ut­sikt över Bospo­ren och de ex­klu­si­va bu­ti­ker­na i Zor­lu-cent­ret. Med si­na ljus­kro­nor och en stor lob­by i mar­mor är ho­tel­let en mo­dern tolk­ning av de gam­la ot­to­mans­ka pa­lat­sen.

Den in­for­mel­la re­stau­rang­en Roc­ca ser­ve­rar mo­der­na tur­kis­ka rät­ter med in­slag av Me­del­ha­vet som till ex­em­pel svart havs­ab­bor­re med bläck­fisk och sjö­gräs. Gour­metsho­wens stjär­na är den ele­gan­ta re­stau­rang­en Aro­la som till­hör den spans­ka koc­ken Ser­gi Aro­la och kan stolt­se­ra med en Miche­lin­stjär­na. På av­smak­nings­me­nyn av­lö­ser ta­pas och me­ze varand­ra i en kulinarisk ex­plo­sion. Bland de 13 rät­ter­na finns vit spar­ris med svar­ta oli­ver och man­del. Aro­la är Istan­buls svar på The Ned i Lon­don, al­la som är nå­gon häng­er här.

Lä­get nord­ost om sta­dens gam­la del av­skräc­ker in­te mat­fan­tas­ter. I en stad där tra­fi­ken är en mar­dröm är när­het till tun­nel­ba­na guld värd. Från Raff­les kan du smi­digt ta dig till stads­de­len Sul­ta­nah­met på 12 mi­nu­ter. Här kan du pro­me­ne­ra till Ha­gia Sofia och gå runt i myll­ret på Grand Ba­zaar. Du kan ock­så föl­ja med på en rund­vand­ring ge­nom sta­dens bäs­ta marknader i re­gi av den lo­ka­la ex­per­ten Con­text Tra­vel (con­texttra­vel.com). Sma­ka ut­sökt mo­dern ana­to­lisk mat som fänkål- och apel­sin­sal­lad, dump­lings med kött­färs, val­nöt­ter och per­sil­ja, el­ler havs­ab­bor­re.

På Nar Lo­kan­ta (nar­lo­kan­ta­si.com) kan du avnju­ta en fan­tas­tisk tur­kisk fru­kost och pre­cis ne­dan­för lig­ger den ele­gan­ta bu­ti­ken Ar­mag­gan, en per­fekt plats för att shop­pa ana­to­lis­ka ty­ger och spets­du­kar (ar­mag­gan.com).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.