Fem topp­stäl­len för mat och dryck i Ne­a­pel

Väl­dof­tan­de kaf­fe, bak­verk top­pa­de med kan­de­rad ci­trus och ut­sökt piz­za gör den­na ka­o­tis­ka ita­li­ens­ka stad till en kulinarisk full­träff.

Matglädje vid Medelhavet - - Innehåll - Text: GINA TRINGALI

Väl­dof­tan­de kaf­fe, bak­verk top­pa­de med kan­de­rad ci­trus och ut­sökt piz­za gör den­na ka­o­tis­ka ita­li­ens­ka stad till en full­träff.

1 Cen­tra­le del Caffè

Den­na chi­ca kaf­fe­bar säl­jer tre sor­ter kaf­fe i lösvikt. Kom ti­digt och ta en cappuc­ci­no och bri­oche el­ler ef­ter lunch för en caffè (es­pres­so) och en bit tor­ta del­la non­na (toskansk paj). cen­tra­le­del­caf­fe.it

2 At­ta­na­sio Sfog­li­a­tel­le

Oav­sett om du fö­re­drar att få din sfog­li­a­tel­le fra­sig (ric­cia) el­ler len (frol­la), är det­ta kult­ba­ge­ri, 10 steg från sta­dens cen­tral­sta­tion, nå­got ex­tra. Bak­ver­ken är fyll­da med söt ri­cot­ta och kan­de­rad ci­trus och ser­ve­ras var­ma di­rekt från ug­nen. sfog­li­a­tel­le­at­ta­na­sio.it

3 Piz­ze­ria 50 Kalò di Ci­ro Sal­vo

Att be­sö­ka Ne­a­pel ut­an att äta piz­za vo­re skan­dal. Den bäs­ta får du på Mer­g­e­ll­ina vid kus­ten. Beställ en ut­sökt ma­ri­na­ra el­ler en med brä­se­rad esca­ro­le, gae­ta-oli­ver och pi­en­no­lo-to­ma­ter. Skölj ner med lo­kal öl. 50kalò.it

4 Le Zen­drag­lie

Det­ta enk­la stäl­le ser­ve­rar slaktav­fall som ta­ke­a­way el­ler vid någ­ra av de få bor­den till en sta­dig ström av hän­giv­na lo­ka­la kun­der. Fa­mil­jen Fi­o­ren­za­no för­vand­lar köt­tet till de­li­ka­tes­ser. Sma­ka mör fog­li­o­lo pe­la­to bi­an­co (syl­ta) top­pad med ny­pres­sad ci­tron el­ler en tall­rik pas­ta med bö­nor. le­zen­drag­lie.it

5 Ve­ri­tas

Koc­ken Gi­an­luca D'agosti­no (ti­di­ga­re på Locan­da Loca­tel­li) bju­der på ele­gant mat in­spi­re­rad av re­gi­o­na­la och me­del­havs­sma­ker på sin först­klas­si­ga re­stau­rang. Beställ av­smak­nings­me­nyn ”dal­la ter­ra al­la lu­na” el­ler välj à la car­te och parad­rät­ten mez­zi pac­che­ri pas­ta med po­modo­ri­ni del pi­en­no­lo – ve­su­vi­ans­ka to­ma­ter med muss­lor och grön pap­ri­ka. ve­ri­tas­re­stau­rant.it

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.