Öhoppning

Matglädje vid Medelhavet - - Innehåll - Text: RHIANNON BATTEN

Gril­lad bläck­fisk­sal­lad vid strand­kan­ten på Le­ros, fläsk­svå­lar smak­satt med apel­sin­skal och lo­ka­la ör­ter på Kor­fu, upp­fris­kan­de lo­ka­la viner på San­to­ri­ni och mjuk fe­ta­ost på It­haca – på des­sa fem gre­kis­ka öar är det lätt att äta sig väl­digt mätt.

It­haca är en gre­kisk idyll i ett nöt­skal. Ön är en del av Jo­nis­ka öar­na, strax ut­an­för Ke­fa­lo­nia. It­haca är en plats där du är om­gi­ven av kling­an­det från kloc­kor runt get­ter­nas hal­sar och de små lant­li­ga ta­ver­nor­na i ham­nen ser­ve­rar en­kel gril­lad fisk. Hu­sen är vi­ta med blå föns­ter­luc­kor och bo­en­det är an­språks­löst, lant­ligt och tra­di­tio­nellt gre­kiskt.

De som kan sin lit­te­ra­tur kän­ner igen ön som Odys­seus hem i Ho­me­ros Odys­sé­en. It­haca har ing­en flyg­plats (du fly­ger till Ke­fa­lo­nia och tar se­dan bå­ten över) och al­la strän­der ut­om en har klap­persten – två fak­to­rer som har hål­lit folk­mas­sor­na bor­ta, som tur är.

Chec­ka in på Le­ven­dis Esta­te för to­tal av­kopp­ling (le­ven­di­se­sta­te.com). Ho­tel­let sköts med stor om­sorg av det au­stra­lisk-gre­kis­ka pa­ret Spe­ro och Ma­rilyn Raf­to­pu­los. Det be­står av fy­ra stu­gor och en dröm­lik pool på Spe­ros fa­miljs mark, som lig­ger på nor­ra de­len av ön.

Spe­ro och Mal har in­ve­ste­rat i an­lägg­ning­en i över 30 år och dri­ver det ele­gant men hem­trev­ligt. Kö­ken i stu­gor­na är fyll­da med läck­ra gre­kis­ka viner, oli­ver och pi­sta­schnöt­ter – allt som be­hövs till se­mesterns förs­ta kvälls­d­rink. Till förs­ta fru­kosten finns per­si­kojuice, bröd, te, kaf­fe, mjölk, hem­ma­gjord sylt, lo­kal tim­jan­ho­nung, ägg och hem­ma­gjord müs­li.

Där­ef­ter kan du be­stäl­la från me­nyn med lo­ka­la rät­ter tilla­ga­de av koc­kar­na. Det finns kött och ke­bab från den lo­ka­la slak­ta­ren om du är su­gen på gril­lat och oli­ka sor­ters dipp och så­ser (sma­ka den di­stink­ta ta­pen­a­den som görs på går­dens eg­na oli­ver). Den mju­ka fe­ta­os­ten pro­du­ce­ras ba­ra någ­ra hus bort och maträt­ten tse­re­pa (en lång­kokt lo­kal gry­ta gjord på kyck­ling, to­mat, vit­lök och fe­ta­ost) kan de­las med ditt mid­dags­säll­skap.

Om du vill äta ute kan du väl­ja från Mals lis­ta över nog­grant ut­val­da lo­ka­la re­stau­rang­er. Byn Fri­kes lig­ger i när­he­ten och här bör du sma­ka yog­hurt­glass på Do­do­ni’s (do­do­ni.com.gr) och ape­ri­ti­vo och piz­za på Tzat­za­mi­ni (@ tzat­za­mi­ni). Mis­sa in­te hel­ler zuc­chi­ni­bol­lar­na med dill och fårost på Odys­seus (Fri­kes Bay, 00 30 2674 031733).

Många gäs­ter tar sig in­te bort­om går­dens grin­dar. And­ra tar ba­ra en kort pro­me­nad ner till en när­lig­gan­de vik. Längs vägen fladd­rar fjä­ri­lar och get­ter­nas kloc­kor hörs vid oliv­lun­dar och cy­press­träd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.