Ri­cot­ta gnoc­chi med sal­vi­a­smör

Matglädje vid Medelhavet - - Recept -

30 MI­NU­TER + 2 DA­GAR TORKNING OCH KYLNING 4 POR­TIO­NER | LÄTT | VEGETARISKT

Gnu­di är en lät­ta­re va­ri­ant av gnoc­chi. Des­sa dump­lings blir fjä­der­lät­ta om du föl­jer re­cep­tet. Låt dig in­te loc­kas av att hop­pa över tork­ning­en el­ler kyl­ning­en ef­tersom det­ta är nöd­vän­digt för att gnu­din ska få sin form.

500 g ri­cot­ta

75g par­me­san, ri­ven

mus­kot färsk och ri­ven

vit­pep­par

500 g man­na­gryn

150 g smör

1 bu­kett sal­via

• Lägg ri­cot­tan i en sil över en skål, ställ i kyl­skåpet och låt den rin­na av över nat­ten. • Lägg ri­cot­tan i en skål näs­ta dag. Till­sätt par­me­san, mus­kot och en ny­pa vit­pep­par och salt och blan­da väl. Häll hälf­ten av man­na­gry­nen på en li­ten bric­ka. • Sko­pa sto­ra teske­dar av ri­cot­ta-bland­ning­en och rul­la till små dump­lings. Rul­la för­sik­tigt i man­na­gry­nen tills bol­lar­na är täck­ta. Häll över res­ten av man­na­gry­nen på bol­lar­na och ställ i kyl­skåpet över nat­ten. • Näs­ta dag vär­mer du smö­ret i en stor stek­pan­na. Till­sätt sal­vi­ab­la­den när smö­ret bör­jar skum­ma och stek tills det blir kris­pigt. Sko­pa ut på bak­plåts­pap­per. Ställ un­dan smö­ret från vär­men tills gnu­din är klar. • Ko­ka upp vat­ten och salt i en stor gry­ta för att la­ga gnu­din. Det är lät­tast att la­ga gnu­din i två sat­ser, så att de in­te fast­nar på varand­ra. Sänk vär­men så att vatt­net sju­der mjukt, lägg se­dan i gnu­din för­sik­tigt. • Låt sju­da i 3 mi­nu­ter el­ler tills de fly­ter upp till ytan. An­vänd se­dan en spår­sked och lägg i dem i pan­nan med smö­ret. Gör sam­ma sak med den and­ra sat­sen. Värm upp pan­nan med smö­ret och lägg se­dan i gnu­din. Ser­ve­ra i var­ma skå­lar med sal­via och ex­tra par­me­san.

Orec­chi­et­te med an­sjo­vis, svart­kål och ka­ra­mel­li­se­rad lök

Man­del- och Amal­fi ci­tronka­ka

Vin­cisgras­si

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.