Väl­kom­men till Me­del­ha­vet

Matglädje vid Medelhavet - - Sidan 1 -

Of­ta när man bo­kar en re­sa nu­me­ra är ma­ten och dryc­ken minst li­ka vik­ti­ga som själ­va res­må­let. Från kris­pi­ga kro­ket­ter i Bar­ce­lo­na och gin på Me­nor­ca, till pap­ri­ka­top­pad bläck­fisk på Kor­fu och car­bo­na­ra i Rom, mat och re­sor går hand i hand. Oli­ve Ma­ga­zi­ne har än­da se­dan lan­se­ring­en för 14 år se­dan va­rit en plats där det­ta hyl­las. I det­ta spe­ci­al­num­mer med me­del­havs­te­ma gui­dar vå­ra ex­per­ter dig på rund­tu­rer i län­der­na som väl­kom­nat många eu­ro­pé­er un­der åren. Det finns gott om sol, hav och strand att ut­fors­ka i des­sa uni­ka stä­der, längs kust­lin­jer­na och på öar­na, men ock­så mas­sor som gläd­jer ma­täls­kar­na. Boken är upp­de­lad i fem hu­vud­ka­pi­tel för att du lätt ska hit­ta in­spi­ra­tion in­för din näs­ta re­sa. Vi bör­jar i Ita­li­en och åker vi­da­re till Spa­ni­en, Frank­ri­ke och Gre­kland. Se­dan upp­täc­ker vi mind­re kän­da plat­ser, men där li­ka spän­nan­de även­tyr vän­tar (tänk dig slo­vens­ka mid­da­gar och fest­mål­ti­der i Fès). För var­je plats finns re­kom­men­da­tio­ner för bo­en­de, oav­sett om du fö­re­drar ett li­tet om­byggt hus där äga­ren la­gar fru­kost var­je mor­gon el­ler ett lyx­ho­tell som har en re­stau­rang med en Miche­lin­stjär­na. Det finns gott om be­prö­va­de re­stau­rang­er att väl­ja mel­lan – vi avslöjar till och med vil­ka rät­ter du ska be­stäl­la. Det finns ock­så re­cept från var­je re­gi­on, ut­for­ma­de av vå­ra be­gå­va­de koc­kar, så att du in­spi­re­ras att åter­ska­pa rät­ter­na hem­ma. Så vad vän­tar du på? Låt oss bör­ja re­san!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.