Syd­öst­ra Spa­ni­en

Matglädje vid Medelhavet - - Spanien - Text: GREGOR SHEPHERD

Lyx­ho­tel­let La Escon­di­da (som be­ty­der ”det göm­da”) lig­ger ba­ra en 35 mi­nu­ters bil­re­sa från Ali­can­te. Här får du verk­li­gen sma­ka på det go­da li­vet (ho­te­le­scon­di­da.com).

Var­je rum är in­rett med ori­gi­nal­bjäl­kar och sten­ar­be­ten, däm­pa­de fär­ger och be­kvä­ma säng­ar. Rum­men har ut­sikt över en lugn dal med olivlun­dar och man­del­väx­ter. Runt da­len re­ser sig berg med tall­skog och me­del­ti­da mo­ris­ka vakt­torn.

An­lägg­ning­en ägs av den fö­re det­ta fot­bollsträ­na­ren för Bar­ce­lo­na och Eng­lands lands­lag, Ter­ry Ve­na­bles, och hans fru Yvet­te. Pa­ret köp­te går­den för 20 år se­dan ef­ter att de för­äls­kat sig i om­rå­det. Tan­ken var all­tid att dri­va nå­got här ef­ter att Ter­ry läm­nat in­ter­na­tio­nell fot­boll. De tänk­te först star­ta en fot­bolls­sko­la men så blev det ett hotell istäl­let.

Ho­tel­lets hu­vud­bygg­nad var en jaktstu­ga på 1800-ta­let. De se­nas­te re­no­ve­ring­ar­na, un­der led­ning av Yvet­te och de­sig­nern Han­nah Lo­han, har be­hål­lit det­ta arv och lagt till sub­til mo­dern kom­fort. Det finns två poo­ler – en ut­om­hus och en in­om­hus, det er­bjuds ock­så pro­fes­sio­nell mas­sage, här­li­ga be­hand­ling­ar och många ak­ti­vi­te­ter.

Hyr en mountain­bi­ke och ge dig av på en gui­dad tur ge­nom olivlun­dar och tall­skog (und­vik att ge dig ut mitt på da­gen om du in­te vill brän­na dig). Du kan tram­pa än­nu läng­re bort, till mark­na­der­na i när­lig­gan­de Tor­re­man­za­nas och Co­cen­tai­na (på sön­da­gar re­spek­ti­ve tors­da­gar). Här kan du kö­pa oli­ver, sal­ta­de mand­lar och hand­gjord korv.

Att ho­tel­let är välskött är knap­past nå­gon över­rask­ning – un­der vårt be­sök hjälp­te Ter­ry och hans fru ser­ve­rings­per­so­na­len med uppass­ning­en. Ter­ry kom­mu­ni­ce­rar på två språk och var­var eng­els­ka och spans­ka med per­so­na­len som be­står av ut­vand­ra­de eng­els­män och spansk lo­kal­be­folk­ning. Han såg pre­cis ut som en fot­bollsträ­na­re på sid­lin­je – han­den på höf­ten – när han be­trak­ta­de sitt proff­si­ga team i kö­ket.

Al­la in­gre­di­en­ser till ho­tel­lets me­ny är an­ting­en lo­kalt pro­du­ce­ra­de el­ler od­la­de i La Escon­di­das träd­gård. Ma­ten ser­ve­ras på ter­ras­sen med ut­sikt över da­len el­ler i den sva­la re­stau­rang­en med sten­mur, trä­sto­lar och du­kar.

Vi åt oss ge­nom stör­re de­len av me­nyn un­der vår vis­tel­se som va­ra­de i två da­gar. Det bäs­ta var en för­rätt be­stå­en­de av stek­ta pil­grim­smuss­lor, bön- och tryf­fel­puré och fjä­der­lätt karl­jo­hans­svampskum. Hu­vud­rät­ten som im­po­ne­ra­de mest var en de­li­kat ka­nin, ap­tit­re­tan­de po­ta­tis med par­me­san och perfekta vit­lökskro­ket­ter, rostad scha­lot­ten­lök och ba­by­grön­sa­ker från ho­tel­lets träd­gård. Allt det­ta av­slu­ta­des med en per­fekt tilla­gad vit cho­klad- och hal­lon mil­le­feuil­le (na­po­le­on­ba­kel­se).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.