Cril­lon le bra­ve

Matglädje vid Medelhavet - - Frankrike - Text: LUCY GILLMORE

På 1980-ta­let ge­nom­sök­te brit­ter­na Pe­ter Chit­tick och Ca­ro­lyn Fair­bairn den frans­ka lands­byg­den ef­ter nå­got pit­to­reskt och fall­fär­digt som de kun­de för­nya. De hit­ta­de sitt re­no­ve­rings­ob­jekt i form av Cril­lon le Bra­ve (cril­lon­lebra­ve.com). Bergs­sta­den här­stam­mar från ro­mar­ti­den men de fles­ta hus är från 1600- och 1700-ta­let. Byn är ty­pisk för Pro­vence – ho­nungs­fär­ga­de hus med pa­stell­fär­ga­de föns­ter­luc­kor om­giv­na av slutt­ning­ar med olivlun­dar och vin­går­dar.

Idag är ho­tel­let ett ku­li­na­riskt krypin med pro­ven­salsk charm och be­står av ett klus­ter av små­hus. Det som bör­ja­de med ett li­tet hus är nu åt­ta. Al­la hus har fått be­hål­la si­na gam­la namn – Mai­son Roche var en gång pres­by­te­ri­um och sko­la, Mai­son Salo­mon var ad­vo­ka­tens hus, Mai­son Sou­dain till­hör­de en lo­kal konst­när, och hu­vud­bygg­na­den Mai­son Phi­li­bert var en gång borg­mäs­ta­rens hem.

Al­la 28 rum och sju svi­ter har fan­tas­tisk ut­sikt över Rhô­ne-da­len el­ler Mt Ven­toux i fjär­ran – ett land­skap som för­e­vi­gats av konst­nä­ren Paul Ce­zan­ne. Rum­men är eklek­tiskt och ele­gant in­red­da i lant­lig stil med fri­ståen­de bad­kar, må­la­de möb­ler och an­tik­vi­te­ter från bu­ti­ker­na och lopp­mark­na­den i när­lig­gan­de L’is­le-sur-la-sor­gue.

Ho­tel­let lig­ger i hjär­tat av Pro­vences jord­bruks­land och rå­va­ror­na är när­pro­du­ce­ra­de – fläsk från Ven­toux, spar­ris från Mor­moi­ron och öring från flo­den Sor­gue (på hös­ten an­ord­nar ho­tel­let även tryf­fel­jakt). Oav­sett om du väl­jer Jero­me Blan­chets gour­metre­stau­rang el­ler den ru­sti­ka Bist­ro 40K (med rå­va­ror som kom­mer från en ra­die in­om 4 mil från ho­tel­let) lig­ger fo­kus på sä­songs­ba­se­ra­de och lo­ka­la in­gre­di­en­ser.

Re­stau­rant Jero­me Blan­chet lig­ger i ett sten­valv och er­bju­der en av­smak­nings­me­ny be­stå­en­de av sju rät­ter och en à la car­te-me­ny (med rät­ter som ung du­va från Mon­sieur Ce­le­rin i Sar­ri­ans, tilla­gad på två sätt med söt lök och per­si­ka smak­satt med ver­be­na). De har ock­så en me­ny som änd­ras var­je må­nad – i au­gusti kan te­mat va­ra to­mat och i sep­tem­ber kan det va­ra svamp.

På Bist­rot 40K är at­mo­sfä­ren låg­mäld och av­slapp­nad. Me­nyn står skri­ven på en grif­fel­tav­la och in­ne­hål­ler ru­sti­ka rät­ter som en klas­sisk pro­ven­salsk sou­pe au pi­stou (sop­pa med färs­ka grön­sa­ker och pesto ut­an pin­jenöt­ter). Fru­kosten på ho­tel­lets re­stau­rang La Grange är en av höjd­punk­ter­na. Gå ut på den so­li­ga ter­ras­sen och ta för dig från ett ku­li­na­riskt ut­bud av färsk frukt, lo­ka­la os­tar, cro­is­san­ter och hem­la­gad müs­li – allt upp­du­kat på ett lant­ligt bord.

För­bränn ka­lo­ri­er­na ge­nom att spe­la bou­le i träd­går­den, ta ett dopp i poo­len el­ler pro­me­ne­ra om­kring i när­lig­gan­de Avig­non. Du kan ock­så lå­na en av ho­tel­lets hy­brid­cyklar och föl­ja med på en skräd­dar­sydd vand­rings- och cy­kel­tur. En ut­flykt he­ter ”Lands­by­ar och Vin­går­dar i Ven­toux”, en 2,6 mil lång cy­kel­tur till byn Be­do­in och den liv­li­ga mån­dags­mark­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.