Cy­pern

Matglädje vid Medelhavet - - Och Vidare Till... - Text: RHIANNON BATTEN

Fler och fler vär­me­sö­kan­de tu­ris­ter bör­jar åter­upp­täc­ka Me­del­ha­vets tred­je störs­ta ö, myc­ket tack va­re lan­dets eko­no­mis­ka åter­hämt­ning och Pa­fos ti­tel som Eu­ro­pas kul­tur­hu­vud­stad 2017. Och det är in­te di­rekt nå­gon över­rask­ning när det finns så många ele­gan­ta hotell längs kus­ten (till ex­em­pel sys­ter­ho­tel­len Anas­sa och Al­my­ra) och ka­rak­tä­ris­tis­ka små­stens­hus som för­vand­las till se­mester­bo­stä­der. Cy­pern är ock­så känt för sin ru­sti­ka mat med bå­de gre­kis­ka och tur­kis­ka in­flu­en­ser (vem vill in­te sma­ka hal­lou­mi på dess hem­ma­plan?).

Om du kän­ner dig ut­tor­kad av öns he­ta som­markli­mat kan du släc­ka törsten på Li­mas­sols vin­fes­ti­val. Den år­li­ga fes­ti­va­len, som äger rum på sen­som­ma­ren, på­går i två vec­kor och är en hyll­ning till vindru­van och öns vin­går­dar (gts-events.eu).

Om du nå­gon­sin und­rat vad som skil­jer en mav­ro från en ma­rat­hef­ti­ko så är det­ta din chans för upp­lys­ning. Du får ock­så sma­ka någ­ra av öns tra­di­tio­nel­la livs­me­del – från kött­färs­fyll­da grön­sa­ker, ris, ör­ter och to­ma­ter till den lo­ka­la va­ri­an­ten av souv­la­ki (kol­gril­la­de kött­spett). Det go­das­te är shef­ta­lia, en slags korv gjord på ma­let fläsk el­ler lamm. Det ser­ve­ras i ett tunt, stort cyp­ri­o­tiskt pitabröd med sal­lad, chi­li, oliv­ol­ja och ci­tronsaft.

Om du vill lä­ra dig mer om viner kan ut­flykt­spe­ci­a­lis­ten Sun­vil skräd­dar­sy en re­sa till Cy­perns ”vin­by­ar” runt Li­mas­sol (sun­vil.co.uk). Det är värt att re­sa inåt lan­det för att nå sva­la­re som­mar­tem­pe­ra­tu­rer och öns bäs­ta hem­la­ga­de mat – me­ze be­stå­en­de av gril­lat kött och sal­la­der.

Re­stau­rang­en Agri­no hör till det ele­gan­ta ho­tel­let Apo­kry­fo som lig­ger vid fo­ten av bergs­ked­jan Troodos. Här ser­ve­ras för­träff­li­ga me­ze-mid­da­gar – små kru­kor med fylld röd­be­ta- och au­ber­gi­nedipp med smak av vit­lök, fri­te­rad lo­kal ost som är knap­rig på ut­si­dan och mjuk på in­si­dan, lång­kokt klef­ti­ko-lamm och louk­ou­ma­der (gre­kis­ka mun­kar) med sirap och glass (i-es­cape.com/apo­kry­fo).

Fort­fa­ran­de in­te mätt? Be­ge dig till byn Ga­la­ta, som en gång var cent­rum för mjölkvar­nar (cypru­se­vents.com). Här kan du be­sö­ka bröd- och kak­fes­ti­va­len som hålls un­der en dag i må­nads­skif­tet au­gusti/sep­tem­ber. En av höjd­punk­ter­na vid den­na hyll­ning till bul­lar, bröd och paj, är chan­sen att pro­va kou­lou­ria – läck­ra, smö­ri­ga små­ka­kor for­ma­de som lus­se­kat­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.