Tur­ki­et

Matglädje vid Medelhavet - - Och Vidare Till... - Text: RHIANNON BATTEN

Tur­ki­et är kanske in­te ett själv­klart se­mester­resmål nu­för­ti­den, men bakom ny­hets­ru­bri­ker­na finns myc­ket som loc­kar. Det är bil­ligt, du slip­per träng­sel kring hi­sto­ris­ka plat­ser och se­värd­he­ter, och lan­det är fort­fa­ran­de en het des­ti­na­tion för ma­täls­ka­re. Tur­ki­et är ett gäst­vän­ligt land och tu­rist­nä­ring­en är i full gång.

Den lil­la kust­sta­den Ci­ra­li lig­ger 90 mi­nu­ter från An­ta­ly­as flyg­plats och är en ut­märkt plats för en fa­mil­je­vän­lig ut­flykt med te­mat kryd­dor. I bakgrunden re­ser sig höga berg och sta­den är kan­tad med gra­na­täp­pel­träd och apel­sinlun­dar. Den mils­långa stran­den är per­fekt för av­kopp­ling och lunch kan avnju­tas på nå­gon av de små re­stau­rang­er­na vid vatt­net.

Trä­hu­sen på Ho­tel Azur är mer be­kvä­ma än ele­gan­ta. Al­la har mo­der­na bad­rum, sto­ra säng­ar och ute­plat­ser ful­la med blom­mor (i-es­cape.com/ azur-ho­tel). Ho­tell­om­rå­det är stort och näs­tan he­la be­står av en träd­gård (gå en kvälls­pro­me­nad och njut av jasmin­dof­ten). Det finns ock­så en pool och en re­stau­rang – mis­sa in­te fru­kosten, ett över­flöd av ny­pres­sad gra­na­täp­pe­ljuice, färs­ka fi­kon, me­lon, lo­ka­la os­tar, ho­nung, hem­ba­kat bröd och ome­let­ter.

Da­gens re­s­te­ran­de mål­ti­der be­står av en­kel gril­lad fisk, sal­lad top­pad med su­mak, hem­la­ga­de kött­bul­lar med spis­kum­min, ris, hem­la­ga­de pom­mes fri­tes och kol­gril­la­de lamm­spett. Lik­nan­de rät­ter finns ock­så på re­stau­rang­er­na i sta­den och vid stran­den.

Bar­nen äls­kar den tur­kis­ka piz­zan och det ugns­­­ba­ka­de tunn­brö­det top­pat med spis­kum­min­frön som ser­ve­ras med to­mat­dipp och yog­hurt­dipp.

Stil­la söt­su­get på Hay­riye, ett my­sigt och strand­­­nä­ra café. Färg­gla­da blad ding­lar från trä­den och de sto­ra kud­dar­na på mar­ken bju­der in till av­slapp­ning (la­van­tacot­tage.com). Äga­ren ser­ve­rar hem­ma­gjord le­mo­nad, läc­kert ka­nel­te och perfekta pann­ka­kor med ho­nung el­ler eko­lo­gisk jord­gubbs­sylt (syl­ten görs på frukt från fa­mil­jens träd­gård). El­ler sma­ka man­ti, en sorts tur­kisk ra­vi­o­li fylld med lammfärs och top­pad med yog­hurt, vit­lök och pap­ri­ka.

En an­nan höjd­punkt är Ipek Pa­tis­se­rie (ing­en te­le­fon el­ler webb­plats), där du kan slöa på sto­ra kud­dar och lyss­na på jazz. Njut av glass med smak av mull­bär och mas­tix, starkt tur­kiskt kaf­fe, äga­rens ny­ba­ka­de ba­k­la­va el­ler Tur­kish de­light (små, sö­ta bi­tar i al­la fär­ger och sma­ker – från ba­nan och cashew till jord­gub­be och pi­stasch).

Om du vill ut och upp­täc­ka kan du åka på en båt­tur till lug­na havs­buk­ter och le­ta ef­ter sköld­pad­dor el­ler hy­ra cy­kel och ut­fors­ka forn­ti­da ru­i­ner. Du kan ock­så ba­ra ta en pro­me­nad till Her­bi­si på and­ra si­dan sta­den och kö­pa vac­kert för­pac­ka­de ör­ter, kryd­dor och te (facebook.com/her­bi­si.com.tr).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.