Slo­ve­ni­en

Matglädje vid Medelhavet - - Och Vidare Till... - Text: MALOU HERKES

Slo­ve­ni­ens 45 kilo­me­ter långa kust­lin­je är nå­got av en bort­glömd skatt. Med ett lä­ge mel­lan de gam­la ita­li­ens­ka hamn­stä­der­na Tri­es­te och Venedig i norr, och Kro­a­ti­ens vack­ra strän­der i sö­der, är det lätt att den lil­la kus­ten ham­nar i skymun­dan. Det­ta lil­la hörn av ett re­dan li­tet land bju­der på en för­vå­nans­värt eklek­tisk bland­ning av ku­li­na­ris­ka in­flu­en­ser. Nor­di­ta­li­ens­ka och kro­a­tis­ka rät­ter förs sam­man och åter­ska­pas till bril­jan­ta va­ri­an­ter av ori­gi­na­len.

Här finns tjock pas­ta fuži med äggu­la och tryf­fel, Bos­ka­rin-stek med tjock gnoc­chi el­ler stap­lad på mjuk po­len­ta (ste­ken är upp­kal­lad ef­ter lång­hor­ni­ga kor från Istri­en), torr Karst-skin­ka, fårost och ett oänd­ligt ut­bud av färsk fisk, skal­djur, fisk­sop­pa och gry­tor.

Vi är på jakt ef­ter det sist­nämn­da. Gostil­na Trat­to­ria Nor­ma (Gostil­na­nor­ma­de­ka­ni på Facebook) lig­ger någ­ra kilo­me­ter ut­an­för den störs­ta kust­sta­den Ko­per. På den­na fa­mil­jeäg­da ta­ver­na ser­ve­ras färs­ka skal­djur – in­klu­si­ve kniv­muss­lor, pil­grim­smuss­lor, sjö­bor­rar och jät­te­rä­kor fyll­da med oliv­ol­ja från Istri­en. Ma­ten pa­ras med upp­fris­kan­de viner från fa­mil­jens vin­gård som de haft i fle­ra ge­ne­ra­tio­ner.

Re­stau­rant OKUS (restav­ra­ci­ja-okus.com) är li­te ele­gan­ta­re men har sam­ma fo­kus på lo­ka­la, sä­songs­be­to­na­de in­gre­di­en­ser. Re­stau­rang­en lig­ger i liv­li­ga Ko­per och mås­te be­sö­kas, främst på grund av de­ras ve­ne­ti­ans­ka fisk­gry­ta.

Hop­pa över ef­ter­rät­ten och sat­sa istäl­let på glass på Sla­do­le­dar­na (@sla­do­le­dar­na). Det­ta är yt­ter­li­ga­re ett lo­kalt hak som fång­ar upp Me­del­ha­vets sma­ker bätt­re än själ­vas­te Ita­li­en. Här finns ett stort ut­bud av glass och bland de in­tres­san­ta sor­ter­na finns ap­ri­kos, la­ven­del, kaf­fe och stout (för­vän­ta dig kö­er).

Längs kus­ten stan­nar vi ock­så till i den färg­gla­da fis­ke­byn Pi­ran in­nan vi fort­sät­ter till Ri­zi­bi­zi (ri­zi­bi­zi.si), i grann­sta­den Por­to­rož. Re­stau­rang­en har fått sitt namn från den po­pu­lä­ra ist­ris­ka va­ri­an­ten av ve­ne­ti­anskt ris och är­tor. Vi be­stäl­ler tryf­fel­me­nyn, som si­do­rätt väl­jer vi sä­song­ens spar­ris och sköl­jer ner med ett kallt glas Mal­va­zi­ja-vin. Istri­en Ta­pas (@Istri­an­ta­pas på Instagram) är ock­så en po­pu­lär re­stau­rang i Por­to­rož när man är su­gen på ett glas vin och en bit mat. Vi­net fram­ställs av lo­ka­la vin­pro­du­cen­ter, bland an­nat den ut­märk­ta går­den Butul (butul.net).

Ägar­na Tatja­na och Mitja Butul er­bju­der ock­så över­natt­ning lik­som brunch, lunch och mid­dag. Pa­ret Butul är no­ga med att ta va­ra på de lo­ka­la sma­ker­na och fram­stäl­ler allt från grun­den.

De är fö­re­språ­ka­re av den lug­na livssti­len runt Me­del­ha­vet och är iv­ri­ga am­bas­sa­dö­rer för Slo­ve­ni­en – en li­ten men smak­full bit av me­del­havs­kus­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.