Lång­kokt och gril­lat méchoui lamm­lår med lab­neh-yog­hurt

Matglädje vid Medelhavet - - Recept -

6 TIM­MAR + TORKNING ÖVER NAT­TEN | 6 POR­TIO­NER | LÄTT

I Ma­roc­ko gril­lar man me­choui lamm över en eld i fle­ra tim­mar för att köt­tet ska bli mört. Här gräd­dar vi lam­met i ug­nen på svag vär­me för att åter­ska­pa det­ta.

100 g mjukt smör

1/2 tsk all­kryd­da

½ tsk rökt pap­rika­pul­ver (starkt)

1/2 tsk ka­nel

1/2 tsk ma­len gurk­me­ja

1/2 tsk ma­len spis­kum­min

1/2 tsk chi­li­fling­or

1/2 tsk ma­len svart­pep­par

en bit ing­e­fä­ra stor som en val­nöt, ri­ven

1 (ca 2 kg) lamm­lår

3 vit­löks­klyf­tor, tunt skur­na

2 sto­ra lö­kar, tjockt skur­na i ski­vor, cir­ka 3

cm per ski­va

tunn­bröd upp­värm­da vid ser­ve­ring

LAB­NEH

5 dl gre­kisk yog­hurt

ett li­tet knip­pe myn­ta, hac­kad

oliv­ol­ja

COUSCOUS

1 sal­lads­lök hac­kad, in­klu­si­ve det grö­na

1 ci­tron, ri­vet skal och pres­sad

ett knip­pe ko­ri­an­der, hac­kad

300 g couscous

• Gör lab­neh ge­nom att blan­da yog­hurt, myn­ta och ½ tsk salt. Lägg en ren köks­hand­duk i en sil och lägg si­len i en skål. Häll bland­ning­en i si­len, ställ in i kyl­skåpet och låt rin­na av un­der nat­ten. När du ska ser­ve­ra häl­ler du över lab­neh i en skål och ring­lar li­te oliv­ol­ja över. • Värm ug­nen till 160 gra­der. Blan­da smör med kryd­dor, chi­li, svart­pep­par, ing­e­fä­ra och ½ tsk salt. Gör dju­pa snitt över he­la lam­met och lägg i vit­löks­ski­vor­na. Tor­ka lam­met med hus­hålls­pap­per, pens­la lam­met med det kryd­da­de smö­ret och sal­ta. • Lägg lök­ski­vor­na i bot­ten av en ugns­form och lägg lam­met över. Häll i en li­ten kopp vat­ten. Täck no­ga med ett dub­belt la­ger fo­lie och ställ i ug­nen. Gräd­da i 5 tim­mar, ta av fo­li­en, höj vär­men till 190 gra­der och gräd­da i yt­ter­li­ga­re en halv­tim­me. Låt sval­na me­dan du gör couscousen. • Lägg vår­lök, ci­tronsaft, ci­tron­skal och ko­ri­an­der i en stor skål och kryd­da väl. Ko­ka couscousen i vat­ten tills det blir mjukt, cir­ka 6–8 mi­nu­ter (låt det in­te bli för mjukt). Slå av vatt­net or­dent­ligt, tip­pa över couscousen i skå­len med vår­lök och blan­da. • Ser­ve­ra lam­met i ski­vor med couscous, lab­neh, tunn­bröd och saf­ten från lam­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.