Spansk pudding med apel­sin och ka­nel

2 TIM­MAR + KYLNING | 6 POR­TIO­NER | LÄTT

Matglädje vid Medelhavet - - Recept -

Den­na pudding är en gräd­dig kräm med en nå­got ri­ka­re och tjoc­ka­re kon­si­stens än släk­ting­en crè­me ca­ra­mel. Kom­bi­na­tio­nen av ka­ra­mell, apel­sin och ka­nel är oe­mot­stånd­lig.

1 li­ter mjölk 3%

2 apel­si­ner, ri­vet skal

1/2 tsk ka­nel

6 ägg

0,8 dl strö­soc­ker

KA­RA­MELL

2,5 dl strö­soc­ker

• Häll mjöl­ken i en stor ka­strull, till­sätt det riv­na apel­sin­ska­let och ka­nel, rör om och ställ på me­del­vär­me. Ko­ka upp och låt sju­da tills 1/3 av mjöl­ken har av­dunstat. Mät det­ta ge­nom att hål­la ner en lång trä­slev i den kal­la mjöl­ken, no­te­ra mjöl­ni­vån ge­nom att pla­ce­ra fing­ret där mjöl­ken tar slut och gör ett li­tet streck på träsle­ven med en vass kniv. An­vänd det­ta mär­ke för att se mjöl­kens djup när den av­duns­tar. • Gör ka­ra­mel­len ge­nom att häl­la soc­ker och 1,25 dl kallt vat­ten i en stor pan­na. Ko­ka upp och rör om tills sock­ret smäl­ter. Höj vär­men och ko­ka tills en gyl­le­ne ka­ra­mell tar form. Häll över i en rund ugns­sä­ker skål (cir­ka 19 cm). Ställ skå­len i en lång­pan­na el­ler en stor ugns­sä­ker form. • Värm ug­nen till 160 gra­der när mjöl­ken har av­dunstat till la­gom mängd. Vis­pa ägg och 80 gram soc­ker i en skål tills allt är blan­dat men in­te po­röst. Si­la mjöl­ken över ägg­bland­ning­en ge­nom en fin­sil och rör om – und­vik att få för många bubb­lor. Si­la för­sik­tigt bland­ning­en igen, den­na gång i skå­len med ka­ra­mel­len. Häll ko­kan­de vat­ten i lång­pan­nan som den ugns­säk­ra skå­len med rö­ran står i. Ha i till­räck­ligt med vat­ten så att det täc­ker hal­va skå­len (det är enklast att gö­ra det­ta när lång­pan­nan och skå­len re­dan är på plats i ug­nen ef­tersom det är gans­ka tungt). • Gräd­da pud­ding­en i vat­ten­ba­det i cir­ka 30–40 mi­nu­ter, tills den har stel­nat men fort­fa­ran­de är li­te lös i mit­ten. Ta ut pud­ding­en från ug­nen och låt sval­na i rumstem­pe­ra­tur. Ställ i kyl­skåpet i minst 6 tim­mar, men helst över nat­ten. • Los­sa pud­ding­en ge­nom att fö­ra en bords­kniv runt kan­ten av skå­len. Lägg en stor tall­rik på top­pen och vänd snabbt upp-och­ner för att läg­ga pud­ding­en på tall­ri­ken.

Spansk pudding med apel­sin och ka­nel

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.