Längs vägen: Amal­fi­­- kus­ten

Hol­ly­wood­stjär­nor ly­ser fort­fa­ran­de längs Ita­li­ens mest glitt­ran­de kust­lin­je – men nu är ma­ten i fo­kus.

Matglädje vid Medelhavet - - Italien - Text: LUCY GILLMORE

När li­vet ger dig ci­tro­ner kan du gö­ra mer än ba­ra le­mo­nad – sär­skilt på Amalfikust­en, där slutt­ning­ar­na är täck­ta av ci­tronlun­dar som gung­ar över ha­vet. Det var ara­ber­na som tog med sig den so­li­ga ci­tru­sen till söd­ra Ita­li­en på 1000-ta­let. De jät­testo­ra ci­tro­ner­na som väx­er runt Amal­fi idag är in­te ba­ra ex­tra saf­ti­ga, men kan ock­så ätas he­la – med skal, kär­nor och allt, och med mi­ni­malt gri­ma­se­ran­de. Fak­tum är att amal­fi­ci­tro­nen, el­ler Sfu­sa­to Amal­fi­ta­no, fick Sgb-sta­tus (skyd­dad geo­gra­fisk be­teck­ning) 2001.

Pre­sent­bu­ti­ker­na i läng­an av bador­ter längs kus­ten drar in myc­ket peng­ar på fö­re­mål med ci­tron­te­ma, från kyl­mag­ne­ter till tvål, och så för­stås li­mon­cel­lo – den si­raps­sö­ta ci­tron­li­kö­ren som vis­sa be­skri­ver som fly­tan­de sol­sken och and­ra av­vi­sar som al­ko­hol­hal­tig me­di­cin.

Amalfikust­en lig­ger en tim­mes nerv­kitt­lan­de kör­väg över ber­gen från Ne­a­pel. Kus­ten är strå­lan­de gla­mo­rös och dess kur­vi­ga kust­lin­je blir mer na­tur­skön för var­je kur­va. En gång var Po­si­ta­no och Amal­fi blyg­sam­ma fis­ke­by­ar, nu är de pa­stell­fär­ga­de till­flyktsor­ter. Trots den höga kän­dis­fak­torn är at­mo­sfä­ren för­vå­nans­värt jord­nä­ra. Här knapras det in­te sal­lad som på frans­ka Rivieran, på Amalfikust­en är tall­ri­kar­na ful­la med pas­ta. Gäs­ter i bi­ki­nistor­lek 34 ser­ve­ras gi­gan­tis­ka por­tio­ner av re­so­lu­ta ita­li­ens­ka mat­ri­ar­ker som Mam­ma Aga­ta och Sig­no­ra Net­ta.

Sig­no­ra Net­ta har på sig ett skrynk­ligt för­klä­de och har en blom­ma i hå­ret. Hon har dri­vit trat­to­ri­an Cum­pa Co­si­ma i Ra­vel­lo i år­tion­den. På väg­gen häng­er ett tid­nings­ur­klipp från 1987 som skry­ter om lammkot­let­ter­na ma­ri­ne­ra­de i oliv­ol­ja och scal­lo­pi­ne al li­mo­ne (pa­ne­rad kyck­ling i ci­tron- och vitvins­sås) – li­ka go­da än idag. ”Ät! Ät!” sä­ger sig­no­ran me­dan hon las­tar på mer mat på vå­ra tall­ri­kar. ”Ing­en ef­ter­rätt?! Okej, ba­ra jord­gub­bar”. En mi­nut se­na­re dy­ker hon upp med en klad­dig ci­tron­kräm­paj – med någ­ra jord­gub­bar vid si­dan av. ”Li­mon­cel­lo?”.

Mam­ma Aga­ta ar­be­ta­de en gång för en rik ame­ri­kansk arv­ta­gers­ka och har la­gat mat till Fred Astai­re och Jac­kie Ken­ne­dy. Nu dri­ver hon en mat­lag­nings­sko­la i sitt hem på en bergs­topp (mam­maa­ga­ta.com) där hon lär ut hur man la­gar ci­tron­kyck­ling och ci­tronka­ka. ”Ka­kan var Hump­h­rey Bogarts fa­vo­rit,” sä­ger hon.

Amalfikust­en är kanske in­te över­sväm­mad av kän­di­sar, men här finns till­räck­ligt med film­re­fe­ren­ser och av­tryck av be­röm­da namn. Hol­ly­wood kom till Ra­vel­lo på 1950-ta­let. John Huston spe­la­de in Skälmar­nas mark­nad här och träd­går­dar­na på bergs­top­par­na i sta­dens Vil­la Cimb­ro­ne var ny­li­gen in­spel­nings­plats för Won­der Wo­man. Någ­ra från

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.