”Def­fa” musk­ler­na

Mens Health Sommartraning 2018 - - Ett Par Ord På Vägen -

Vi bör­jar med någ­ra an­ta­gan­den: Du hin­ner in­te spen­de­ra fle­ra tim­mar om da­gen på gym­met. Du har in­te sär­skilt myc­ket trä­nings­ut­rust­ning hem­ma. Ibland känns det tufft att föl­ja ett trä­nings­pro­gram nå­gon läng­re tid.

Kän­ner du igen dig? Väl­kom­men till klub­ben. Det finns dock ing­en an­led­ning till oro, för vi har lös­ning­en. Trä­nings­gui­den du hål­ler i han­den kom­mer hjäl­pa dig att över­vin­na des­sa hin­der.

På föl­jan­de si­dor får du de bäs­ta ex­per­trå­den, de mest ef­fek­ti­va trä­nings­pas­sen och de smar­tas­te kostrå­den – allt du be­hö­ver för att gö­ra dig av med över­flö­digt fett och byg­ga de­fi­ni­e­ra­de muskler från topp till tå.

Var be­redd på att öv­ning­ar­na kan va­ra tuffa att ge­nom­fö­ra, men det är de­fi­ni­tivt värt det när du ser re­sul­ta­tet. Det bäs­ta av allt är att du kan bör­ja re­dan idag! Med den här boken i han­den finns det ing­en ur­säkt för att lå­ta bli.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.