Skaf­fa bi­cep­sen du dröm­mer om!

Lär dig en ny me­tod för att for­ma ar­mar­na och tes­ta skjortär­mar­nas brist­nings­punkt.

Mens Health Sommartraning 2018 - - Innehåll - AV ALWYN COSGROVE, SKRIBENT OCH TRÄNARE

FÖRST EN VARNING: Det här pro­gram­met in­ne­hål­ler inga bi­cep­scurls. Tyc­ker du det lå­ter märk­ligt med tan­ke på ka­pit­lets ti­tel? Då är det myc­ket san­no­likt att just de här öv­ning­ar­na är pre­cis vad du be­hö­ver för att få stör­re bi­ceps än nå­gon­sin ti­di­ga­re.

Jag hör of­ta kil­lar kla­ga på att de­ras ar­mar är för små, trots att de pum­pat oräk­ne­li­ga mäng­der bi­cep­scurls. Pro­ble­met be­hö­ver in­te va­ra de­ras bi­ceps. Det som häm­mar dem är svag mus­ku­la­tur i öv­re de­len av ryg­gen och ax­lar­na, samt svag kärn­mus­ku­la­tur. Det­ta är fak­tiskt an­led­ning­en till var­för samt­li­ga mus­kel­grup­per in­te väx­er som för­vän­tat. An­vänd det­ta 3D-trä­nings­pro­gram för att stärka dina sva­ga punk­ter och änt­li­gen få bi­cep­sen du dröm­mer om!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.