Tuff yo­ga för tuffa män

Yo­ga är så myc­ket mer än att tö­ja. Upp­täck vad yo­ga kan gö­ra för dig!

Mens Health Sommartraning 2018 - - Innehåll - AV DOUG KIE­SEWET­TER

JAG BÖR­JA­DE MED YO­GA 2011, NÄR JAG DELTOG i ope­ra­tion New Dawn i Irak. Jag och åt­ta andra sol­da­ter från spe­ci­al­styr­kan var de sista ame­ri­kans­ka sol­da­ter­na norr om Bag­dad. Vårt jobb be­stod del­vis av att vi­sa ame­ri­kanskt stöd för en su­ve­rän ira­kisk stat. Om­rå­det var re­la­tivt tryggt (i alla fall i för­hål­lan­de till många andra krigs­zo­ner) och vi ha­de en del tid över. Mi­na medsol­da­ter bör­ja­de med yo­ga, men jag höll mig till tunga vik­ter. Yo­ga var in­te till­räck­ligt hårt, trod­de jag.

Som ser­geant i spe­ci­al­styr­kan ha­de jag haft bå­de kryp­skytts- och re­kog­no­sce­rings­upp­drag, och jag ha­de lett fle­ra hund­ra man i strid. Jag tog 234 ki­lo i marklyft, 184 ki­lo i knä­böj och 143 ki­lo i bänk­press. Ändå var jag helt slut ef­ter min förs­ta yo­ga­tim­me.

Un­der den förs­ta tim­men var det näs­tan omöj­ligt för mig att an­pas­sa min and­ning i de om­vän­da po­si­tio­ner­na och det kän­des som att jag upptäckte någ­ra helt nya muskler. När jag läm­na­de Irak bör­ja­de jag träna yo­ga 90 mi­nu­ter tre gånger i vec­kan med Vir­gi­nia Gal­lag­her. Hon är in­struk­tör vid Hot Asa­na, ett gym i North Ca­ro­li­na. Jag kör­de dess­utom cross­fit fy­ra till fem gånger i vec­kan.

Jag bru­ka­de pum­pa järn hela tiden. Nu är jag fak­tiskt 13 ki­lo lät­ta­re, men jag lyf­ter li­ka tungt som för­ut. Tack va­re and­nings­tek­ni­ker­na jag lär mig på yo­ga­trä­ning­en är jag rör­li­ga­re än ti­di­ga­re och har upp­täckt kraf­ter jag in­te visste att jag ha­de.

Det ro­li­gas­te är att de fy­sis­ka för­de­lar­na yo­gan ger i hu­vud­sak kom­mer från den men­ta­la trä­ning­en du gör på mat­tan.

Som sol­dat trod­de jag att jag kun­de kon­trol­le­ra allt run­tom mig. Yo­gans and­nings­öv­ning­ar, sin­nesnär­va­ro och men­ta­la träning har dock lärt mig att lå­ta li­vet ha sin na­tur­li­ga gång.

Som sol­dat är det viktigt att kun­na ta klo­ka be­slut i svå­ra si­tu­a­tio­ner. Yo­gans tan­ke­sätt gör det lät­ta­re för mig att be­hål­la lug­net och ut­vär­de­ra si­tu­a­tio­ner på ett an­nat sätt än ti­di­ga­re. På mitt jobb kan det va­ra skill­na­den mellan liv och död.

När jag kom hem ha­de jag och min fru pro­blem i äk­ten­ska­pet, ef­tersom jag för­sök­te tvinga för­hål­lan­det att fun­ge­ra. En ef­ter­mid­dag när jag gjor­de en halv­må­ne­po­si­tion gick det upp för mig att jag var tvung­en att ta ett steg till­ba­ka och lå­ta för­hål­lan­det ut­veck­la sig i den rikt­ning det var me­nat. Det dröj­de in­te länge för­rän vi ha­de det myc­ket bätt­re till­sam­mans. Jag pre­ste­rar dess­utom bätt­re på bå­de job­bet och på trä­ning­en. Frå­ga ba­ra min fru – jag är till och med bätt­re i säng­en.

Jag ser att allt fler av mi­na sol­dat­brö­der bör­jar träna yo­ga. Viss­he­ten om att andra män i mitt re­ge­men­te också ar­be­tar med sam­ban­det mellan kropp och själ gör att det känns säk­ra­re att gå in i far­li­ga si­tu­a­tio­ner till­sam­mans med dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.