Skaf­fa en blen­der

De fles­ta fär­di­ga smoot­hi­es in­ne­hål­ler soc­ker el­ler soya­pro­te­in. Lös­ning­en? Gör eg­na smoot­hi­es!

Mens Health Sommartraning 2018 - - Innehåll - AV BEN COURT

MÅNGA MÄN FÅR IN­TE I SIG REKOMMENDERAT

dag­ligt in­tag av frukt och grön­sa­ker. Be­hö­ver du mo­ti­va­tion? Om du äter minst sju en­he­ter om da­gen kan det en­ligt en brit­tisk un­der­sök­ning gö­ra att du le­ver läng­re.

”Det be­ror på att du får i dig en mängd vi­ta­mi­ner och fy­to­ke­mi­ka­li­er som skyd­dar mot ska­dor på ditt dna”, säger Ma­ri­an L. Neu­houser, vid Fred Hutchin­son Can­cer Re­se­arch Cen­ter.

Gör eg­na smoot­hi­es för att få i dig till­räck­ligt med frukt och grönt. Då be­hål­ler du nä­rings­äm­ne­na i ma­ten och und­vi­ker till­sat­ser­na som of­ta finns i fär­di­ga smoot­hi­es. De här tip­sen från Frank­lin Bec­ker, köks­chef på The Litt­le Be­et i Man­hat­tan, och Mi­ke Rous­sell, kostråd­gi­va­re för Men’s He­alth, kan sä­kert va­ra till nyt­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.