Spring snab­ba­re – och läng­re

Följ des­sa tips för att bli en bätt­re lö­pa­re och und­vi­ka ska­dor.

Mens Health Sommartraning 2018 - - Innehåll - AV MI­KE DARLING

NÄR JAG NYLIGEN KORSADE MÅLLINJEN EF­TER ATT HA

full­följt Boston Ma­rat­hon trod­de in­te mi­na ti­di­ga­re kol­le­gor si­na ögon. När jag bod­de i Pitts­burg var jag in­te di­rekt känd för att va­ra vältränad. Nu ha­de jag dock gjort mitt tred­je ma­ra­ton, och nu ser jag mig själv som en rik­tig id­rot­ta­re. Jag mår som bäst när jag spring­er över Rfk-bron i New York med vitt­ring på me­dalj.

Över­gång­en från öl­run­dor till ma­ra­ton var allt an­nat än en­kel. Jag har bland an­nat drab­bats av on­da knän och pro­blem med en häl­se­na, främst för att jag in­te ha­de till­räck­lig kun­skap om löp­ning.

”De fles­ta anar in­te hur myc­ket löp­ning fak­tiskt sli­ter på krop­pen”, säger Kel­ly Star­rett, fy­si­o­te­ra­peut och författare av boken Re­a­dy­to­run.

An­vänd trä­nings­pla­nen på föl­jan­de si­dor för att stärka bå­de kropp och knopp, så att du und­vi­ker ska­dor. Tänk på det hela som början av ett lopp där må­let är att kom­ma i su­per­form!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.