Snacks för mus­kel­knut­tar

Slipp söt­su­get med pro­te­in­ri­ka snacks.

Mens Health Sommartraning 2018 - - Innehåll - AV KELSEY CANNON

PRO­TE­IN ÄR SUPERBRÄNSLE FÖR DIN KROPP. Pro­te­i­ner re­pa­re­rar mus­kel­fib­rer­na när du trä­nat och ger rå­ma­te­ri­a­let som hjälper musk­ler­na att växa när du vill bli stör­re.

Dess­utom hjälper pro­te­i­ner dig att hål­la över­flö­di­ga ki­lon bor­ta. De är näm­li­gen oer­hört mät­tan­de och du kom­mer in­te att be­hö­va äta li­ka myc­ket.

”Om du lägger till pro­te­in i snack­sen du tyc­ker om att äta ef­ter träning el­ler mellan två pro­te­in­ri­ka mål­ti­der ger du musk­ler­na en möj­lig­het att växa kon­ti­nu­er­ligt sam­ti­digt som du hål­ler dig smal”, säger Mi­ke Rous­sell, kostråd­gi­va­re för Men’she­alth. Rous­sell fö­re­drar vass­le­pul­ver, men andra va­ri­an­ter som ka­se­in, so­ja el­ler grön­saks­pro­te­in fun­ge­rar li­ka bra. På de kom­man­de si­dor­na hit­tar du fle­ra go­da alternativ om du vill ha en mer pro­te­in­rik var­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.