Öv­ning­ar som hål­ler dig ska­de­fri

An­vänd helt nya öv­ning­ar för att for­ma krop­pen du all­tid ve­lat ha.

Mens Health Sommartraning 2018 - - Innehåll - AV ALWYN COSGROVE, SKRIBENT OCH TRÄNARE

GÖR SJÄLV­BE­GRÄN­SAN­DE ÖV­NING­AR! Det är öv­ning­ar där det är näs­tan omöj­ligt att gö­ra fel, ef­tersom öv­ning­en in­te går att ut­fö­ra i så fall. Det kan hjäl­pa dig att re­du­ce­ra ska­de­ris­ken, sam­ti­digt som du ut­ma­nar dina muskler max­i­malt och där­med får störs­ta möj­li­ga ut­byte av varje set.

Det var den per­son­li­ga trä­na­ren Gray Cook som först be­rät­ta­de för mig om des­sa öv­ning­ar. Han an­vän­der si­na eg­na ana­ly­ser av män­ni­skans rö­rel­se­möns­ter för att lä­ra si­na kli­en­ter att ar­be­ta på rätt sätt, så att de slip­per ska­da sig. Nu för jag vidare hans kon­cept på mitt gym, Re­sults Fit­ness i San­ta Cla­ri­ta i Ka­li­for­ni­en. Det gör det möj­ligt för mig att hjäl­pa mi­na kli­en­ter att bli star­ka­re snabbt, sam­ti­digt som de gör sig av med över­flö­digt fett.

I det här ka­pit­let hit­tar du sex själv­be­grän­san­de öv­ning­ar som du kan läg­ga till i ditt trä­nings­pro­gram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.