B/ Scap­tion

Mens Health Sommartraning 2018 - - Bygg Muskler -

2–3 SET MED 10–12 REPETITIONER

Stå med föt­ter­na ax­el­brett isär och håll en han­tel i varje hand. Låt hän­der­na vi­la vid si­dor­na, böj arm­bå­gar­na lätt och se till att hand­fla­tor­na är vän­da mot varand­ra. Lyft ar­mar­na tills du hål­ler dem pa­ral­lellt med gol­vet, sam­ti­digt som du hål­ler dem i en 30-gra­der­svin­kel i för­hål­lan­de till krop­pen. Håll kvar po­si­tio­nen i någ­ra se­kun­der och åter­gå se­dan till start­po­si­tion.

BRA FÖR: Öv­ning­en ak­ti­ve­rar musk­ler­na runt ax­lar och skul­der­blad, så att du kan öka mus­kel­mas­san sam­ti­digt som du stär­ker ax­lar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.