B/ Lig­gan­de ut­åtro­ta­tion

Mens Health Sommartraning 2018 - - Bygg Muskler -

2 –3 SET MED 12–15 REPETITIONER PÅ VARJE SIDA

Håll en han­tel i hö­ger hand och lägg dig på väns­ter sida med en ihoprul­lad hand­duk un­der hö­ger arm­bå­ge. Böj väns­ter arm och vi­la hu­vu­det i väns­ter hand. Böj hö­ger arm­bå­ge i 90 gra­der och håll han­teln fram­för ma­gen. Böj in­te hand­le­den. Håll ner hö­ger över­arm längs si­dan, sam­ti­digt som du vri­der hö­ger un­derarm så att du lyf­ter han­teln hög­re än krop­pen. Åter­gå lång­samt till start­po­si­tion.

BRA FÖR: När du lig­ger på si­dan ak­ti­ve­ras ro­ta­tor­kuf­fen på ax­elns bak­si­da. Ro­ta­tor­kuf­fen be­står av fy­ra muskler som hjälper till att hål­la ax­eln på plats un­der ak­ti­vi­tet. Öv­ning­en fö­re­byg­ger också dislo­ka­tion och in­flam­ma­tion i om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.