1/ Rätt utrustning

Hit­ta en bu­tik med ett bra ut­bud av lö­par­ut­rust­ning och säk­ra dig en god start. Det­ta bör du ha:

Mens Health Sommartraning 2018 - - Nya Favoritprogram -

Skor som pas­sar

Det är ut­an tve­kan värt att in­ve­ste­ra i så kal­la­de smar­ta lö­par­s­kor. Des­sa ger dig in­for­ma­tion om hur du spring­er, om föt­ter­na ro­te­rar för myc­ket in­åt (över­pro­na­tion) el­ler ut­åt (su­pi­na­tion) när de träf­far mar­ken, om du har en hög me­di­al längd­bå­ge el­ler om du är platt­fo­tad. Den här in­for­ma­tio­nen kom­mer hjäl­pa dig att hit­ta skor som kom­pen­se­rar för svag­he­ter i löp­tek­ni­ken. Du kanske också re­kom­men­de­ras att kö­pa en fot­säng. Det­ta är ett slags in­lägg som du for­mar ef­ter fo­ten ge­nom att läg­ga det i ug­nen för att gö­ra det mjukt, innan du lägger det i skon och ger dig av. För per­so­ner med fot­pro­blem kan så­da­na fot­säng­ar fö­re­byg­ga ska­dor som lö­parknä och ben­hin­ne­in­flam­ma­tion.

Mi­ni­band för att und­vi­ka ska­dor

Köp trä­nings­band för un­der hund­ra­lap­pen, för det kan sko­na dig från myc­ket smär­ta. ”Du kan an­vän­da band för att und­vi­ka ska­dor i till ex­em­pel musk­ler­na runt höf­ter­na, samt mind­re, sta­bi­li­se­ran­de muskler”, säger trä­na­ren Jim Fer­ris. (Be­hö­ver du tips på öv­ning­ar? Läs vidare!)

Hant­lar för stark kärn­mus­ku­la­tur

Om du in­te har hant­lar bör du kö­pa ett par på 7–8 ki­lo. ”Då kan du stärka kärn­mus­ku­la­tu­ren ge­nom att kom­bi­ne­ra vik­töv­ning­ar (som ut­fall och över­hu­vuds­press med hant­lar) med kropps­vikt­söv­ning­ar som plan­kan, si­doplan­kan och bergsklätt­ra­ren”, säger id­rotts­lä­ka­ren Jor­dan Metzl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.