TUR­KISK RES­NING

Mens Health Sommartraning 2018 - - Nya Favoritprogram -

1 Lägg dig ned

Lägg dig på rygg. Böj väns­ter ben och sträck ut det hög­ra. Håll en han­tel i väns­ter hand och håll upp väns­ter arm mot ta­ket (ar­men ska hål­las i den­na po­si­tion un­der hela öv­ning­en).

2 Rul­la över på un­derar­men

Fäst blic­ken på han­teln sam­ti­digt som du lång­samt rul­lar över på hö­ger un­derarm. Pres­sa ner hö­ger hand­fla­ta i gol­vet och håll hö­ger ben rakt.

3 Lyft upp krop­pen

Lyft höf­ten och pres­sa dig upp ge­nom hö­ger hand, sam­ti­digt som du flyt­tar in hö­ger ben un­der krop­pen. Vi­la tyng­den på hö­ger hand, hö­ger knä och väns­ter fot i den halv­upp­resta po­si­tio­nen.

4 Halvt knä­stå­en­de

Lyft upp över­krop­pen sam­ti­digt som du fortsätter att hål­la upp han­teln i väns­ter arm. Sträck ut hö­ger arm åt si­dan. Böj bå­da knä­na i 90 gra­der och rik­ta blic­ken fram­åt.

5 Res dig till stå­en­de

Lägg tyngd­punk­ten på väns­ter fot och res dig upp, sam­ti­digt som du hål­ler vik­ten pre­cis ovan­för hu­vu­det. Job­ba med sä­tesmusk­ler­na när du har kom­mit upp i stå­en­de. Gör hela rö­rel­se­mönst­ret i om­vänd ordning och kom till­ba­ka till start­po­si­tio­nen. Byt hand för han­teln och uppre­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.