Ge din vik­ti­ga kär­na en re­jäl om­gång

Mens Health Sommartraning 2018 - - Nya Favoritprogram -

Öv­ning­ar­na är dess­utom su­ve­rä­na för rygg­mus­ku­la­tu­ren och för sta­bi­li­te­ten i ax­lar­na. För­de­lar­na är in­te be­grän­sa­de till sär­skil­da mus­kel­grup­per.

”Den här öv­ning­en ger dig stör­re ar­betska­pa­ci­tet”, säger John. ”Allt­så kan du träna läng­re och ef­fek­ti­va­re.”

Det finns många sätt att öka ka­pa­ci­te­ten på, men du hit­tar inga me­to­der som är säk­ra­re än den­na.

”Det är otro­ligt svårt att ska­da sig när man ba­ra går om­kring”, lägger John till.

Du kan gö­ra öv­ning­ar­na när som helst un­der ett träningspass, men det är bra att gö­ra dem mot slu­tet när du är trött. Då har du li­te säm­re ba­lans och ko­or­di­na­tion. Oav­sett när du väl­jer att gö­ra dem, kom­mer det va­ra värt det!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.