Om­vänd rodd med TRX

Mens Health Sommartraning 2018 - - Nya Favoritprogram -

VAD GÖR ÖV­NING­EN SJÄLV­BE­GRÄN­SAN­DE?

Du är be­ro­en­de av över­krop­pen för att dra upp dig från gol­vet. Om öv­re de­len av ryg­gen, ar­mar­na, hän­der­na el­ler kärn­mus­ku­la­tu­ren in­te kla­rar av upp­gif­ten kom­mer du in­te kun­na gö­ra fler repetitioner.

SÅ GÖR DU: Häng ett par kab­lar i en trä­nings­stång, så att hand­ta­gen häng­er drygt en meter ovan­för gol­vet. Håll ett hand­tag i varje hand och lägg dig på rygg un­der dem. Dina ar­mar ska va­ra ra­ka och krop­pen bör bil­da en rät lin­je från anklar till hu­vud. Job­ba med kärn- och sä­tesmus­ku­la­tu­ren. Det­ta är start­po­si­tio­nen. Pres­sa ihop skul­der­bla­den och tryck över­ar­mar­na ned mot gol­vet, sam­ti­digt som du bö­jer arm­bå­gar­na och drar dig upp. Håll kvar po­si­tio­nen i någ­ra se­kun­der, och släpp se­dan lång­samt ner krop­pen till start­po­si­tio­nen igen.

INSTRUKTIONER

LÄGG TILL VILKEN SOM HELST AV DES­SA SJÄLV­BE­GRÄN­SAN­DE ÖV­NING­AR I DITT VAN­LI­GA TRÄ­NINGS­PRO­GRAM. DU KAN OCKSÅ LÄG­GA IHOP ALLA SEX ÖV­NING­AR TILL ETT EGET TRÄNINGSPASS. GÖR SÅ MÅNGA REPETITIONER DU ORKAR UT­AN ATT TAPPA TEKNIKEN. DÅ ÄR DET DAGS ATT GÅ VIDARE TILL NÄS­TA ÖVNING.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.