Träna styrka och uthållighet

Mens Health Sommartraning 2018 - - Lär Av De Bästa -

Ing­en muc­kar med po­lisas­si­sten­ten Jon Pe­ra när han går si­na run­dor på Men’s Cen­tral Jail i cen­tra­la LA. Pe­ras fy­sik gör att de fles­ta re­spek­te­rar ho­nom, och det ska­dar in­te att han har kva­li­fi­ce­rat sig till Cross­fit Ga­mes hela fy­ra gånger. Pe­ra tar 227 ki­lo i marklyft och 215 ki­lo i knä­böj.

”Nu kän­ner de in­vig­da igen mig från tv”, säger Pe­ra. ”De frå­gar mig of­ta om trä­nings­råd.”

Pe­ra bör­ja­de träna cross­fit 2009. En kol­le­ga in­tro­du­ce­ra­de ho­nom för kon­cep­tet med att kom­bi­ne­ra rö­rel­ser från oli­ka di­sci­pli­ner, som olym­pisk tyngd­lyft­ning och fri­id­rott. Med hel­tids­jobb och tre barn är det dock svårt att hit­ta till­räck­ligt med tid för att träna.

”Hela mitt liv är sche­ma­lagt minut för minut”, säger han. ”Jag trä­nar bå­de på mor­go­nen och ef­ter­mid­da­gen. Mitt mål är att vin­na täv­ling­en en dag”, säger han. ”Det är dock myc­ket som är bort­om min kon­troll. En del av ut­ma­ning­en är att du in­te har nå­gon aning om vil­ka öv­ning­ar du ska täv­la i för­rän strax innan täv­ling­en”, säger han. ”Du mås­te va­ra för­be­redd på allt.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.