Träna snabbhet & kraft

Mens Health Sommartraning 2018 - - Lär Av De Bästa -

Han är känd som Dan­ny Broflex. Hans mot­to är ”Ge in­te upp!”. Hans mål är ”att va­ra stark och ha en hår­lös kropp”. Den­na po­pu­lä­ra Youtu­be- pro­fil är en mo­dern re­in­kar­na­tion av Hans och Franz (från tv-pro­gram­met Sa­tur­day­night­li­ve), fast med rik­ti­ga muskler och en rik­tigt bra spor­tan­da.

Dan­nys rik­ti­ga namn är Dan Bai­ley. Han har ti­di­ga­re va­rit fri­id­rotts­stjär­na på Ohio Uni­ver­si­ty, ar­be­tat som tränare för det ame­ri­kans­ka för­svars­de­par­te­men­tet och han är am­bas­sa­dör för kost­till­skotts­fö­re­ta­get Pro­genex.

Bai­leys kar­riär tog fart ef­ter hans fram­gång­ar i Cross- Fit Ga­mes och han har en rad sto­ra pre­sta­tio­ner bakom sig, bå­de i och ut­an­för täv­ling­ar. Han kan bland an­nat stö­ta 154 ki­lo och springa 400 meter på un­der 50 se­kun­der. Han har del­ta­git i Cross­fit Ga­mes fem gånger och va­rit bland de tio bäs­ta samt­li­ga fem gånger.

Bai­ley vill dock in­te ba­ra byg­ga muskler. För­ra som­ma­ren do­ne­ra­de han 170 000 kro­nor för byg­gan­det av en sko­la i Kenya. Det var en stor in­ve­ste­ring för Bai­ley, som vann 320 000 kro­nor för sin fjär­de­plats i Cross­fit Ga­mes 2015.

”Jag vill bi­dra till en bätt­re värld”, säger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.