CIRKEL B

Mens Health Sommartraning 2018 - - Bygg Muskler -

1 Bänk­press med skiv­stång

Lägg dig på rygg på en platt bänk. Håll en viktstång över brös­tet med ra­ka ar­mar. An­vänd över­hands­grepp och håll hän­der­na ax­el­brett isär. Sänk ner stång­en mot brös­tet, så att ar­mar­na bil­dar en 45 gra­ders vin­kel mot krop­pen. Pres­sa se­dan upp stång­en igen. GÖR 8 REPETITIONER.

2 Slä­de med vik­ter

Ta tag i de övers­ta hand­ta­gen på en las­tad slä­de och knuf­fa den så långt som det står i pro­gram­met. Har du ing­en slä­de? Gör 10 om­vän­da ut­fall med hant­lar på var sin sida. AVSTÅND: 30 METER

3 Wal­kup med mag­lyft

Bör­ja i sam­ma po­si­tion som vid arm­häv­ning­ar, men med hän­der­na på en låg stepbräda el­ler en ihoprul­lad matta. Håll be­nen ra­ka och gå med föt­ter­na tills de är så nä­ra hän­der­na som möj­ligt, sam­ti­digt som du krö­ker öv­re de­len av ryg­gen. Pres­sa ak­tivt ner hä­lar­na och hand­fla­tor­na. Stan­na när du in­te kla­rar av att hål­la be­nen ra­ka läng­re. An­das in djupt och släpp ut luf­ten lång­samt. Det är ett an­de­tag och en re­pe­ti­tion. Åter­gå till start­po­si­tion och uppre­pa öv­ning­en. Håll ax­lar­na ned­sänk­ta och an­das lugnt. GÖR 5 REPETITIONER.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.