2/ Lägg grun­den

Bör­ja lugnt och gå de förs­ta två vec­kor­na. Lägg in des­sa öv­ning­ar i träningsprogrammet tre da­gar i vec­kan, se­dan två da­gar i vec­kan.

Mens Health Sommartraning 2018 - - Nya Favoritprogram -

Si­d­o­steg med mi­ni­band

Det­ta är den ultimata öv­ning­en för att stärka höf­ter­na. Trä ett mi­ni­band runt be­nen, pre­cis un­der knä­na. Slapp­na av i över­krop­pen och ta små steg åt hö­ger i cir­ka 6 meter. Ta se­dan små steg till väns­ter i cir­ka 6 meter. Det­ta är ett set. Gör tre set.

Tur­kisk upp­stig­ning

Den här rö­rel­sen gör dig smi­dig på noll­tid. Den stär­ker muskler i hela krop­pen, med fo­kus på kär­nan. Stark kär­na gör att du spring­er med mer kon­troll och sta­bi­li­tet. På sida 61 kan du lä­sa om hur du gör öv­ning­en. Gör fem repetitioner på varje sida.

Om­vänt ut­fall med han­tel

Så här får du späns­ti­ga steg: Håll en han­tel i varje hand. Ta ett kliv bak­åt med hö­ger ben, gör ett om­vänt ut­fall och lyft upp vik­ten fram­för dig. Ställ dig upp med ex­plo­siv kraft. Ett set be­står av 10 repetitioner på varje sida. Gör 3 set.

Lig­gan­de ben­sträck­ning

Den­na övning ger dig star­ka ben! Lägg dig på rygg, lyft upp knä­na över höf­ter­na och böj dem 90 gra­der. Pla­ce­ra ett mi­ni­band runt föt­ter­na. Rä­ta ut hö­ger ben. Böj be­net igen och uppre­pa öv­ning­en med väns­ter ben. Ett set be­står av 10 repetitioner på varje ben. Gör 3 set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.