4/ Bör­ja springa

De förs­ta löprun­dor­na är vik­ti­ga. Rätt tek­nik skyd­dar krop­pen från ska­dor och hjälper dig att ut­veck­la löp­ning­en.

Mens Health Sommartraning 2018 - - Nya Favoritprogram -

Ta in­te för långa steg

”För­sök hål­la ste­gen kor­ta. Ha hell­re en hög steg­fre­kvens”, säger den ti­di­ga­re löp­trä­na­ren vid Dart­mouth Col­lege, Mark Coo­gan. Idag trä­nar han pro­fes­sio­nel­la lö­pa­re för New Ba­lan­ce Boston. Den­na tek­nik för­hind­rar över­be­last­ning i hä­lar­na, och om du har en re­la­tivt stor kropps­hyd­da re­du­ce­rar du dess­utom be­last­ning­en på kors­ryg­gen. ”Det är sär­skilt viktigt när du spring­er i ned­förs­bac­ke”, lägger han till. ”Då är det lätt att över­be­las­ta knän och lår, spe­ci­ellt om du är en iv­rig ny­bör­ja­re.”

Slapp­na av

Und­vik att rö­ra dig som Fran­kenste­ins mons­ter. ”Jag brukar be mi­na kli­en­ter att låt­sas att de hål­ler ett ägg i varje hand och att de in­te får kläm­ma så hårt att äg­gen kros­sas.” Ju mer av­slapp­nad du är, desto lät­ta­re är det att und­vi­ka stel mus­ku­la­tur i nac­ken, ax­lar­na och öv­re de­len av ryg­gen.

Var ef­fek­tiv

”Ny­bör­ja­re har en ten­dens att svinga ar­mar­na i sid­led när de spring­er snabbt”, säger dok­tor Metzl. Det är slö­se­ri med ener­gi, ef­tersom det in­te ger dig nå­gon fram­drift. Låt ar­mar­na pend­la na­tur­ligt fram och till­ba­ka. Rö­rel­sen bör va­ra en perfekt mot­vikt till dina ben, nå­got som hjälper dig fram­åt.

Skum­rul­le

Rul­la över hela krop­pen. Ställ in ett stoppur på tio mi­nu­ter, och rul­la fram och till­ba­ka över så sto­ra de­lar av krop­pen som möj­ligt – rum­pan, lå­ren och be­nen. Spen­de­ra cir­ka 30 se­kun­der på varje mus­kel­grupp. ”Om du kän­ner att det gör ont kan du kläm­ma en ten­nisboll mot den öm­ma punk­ten”, säger Star­rett. Pla­ce­ra bol­len mot den öm­ma muskeln, an­das djupt, slapp­na av och knå­da om­rå­det med bol­len. Rul­la se­dan för­sik­tigt över om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.