5/ Spring snab­ba­re

När du har en so­lid grund är du re­do att kän­na as­fal­ten un­der lö­par­s­kor­na. Kom ba­ra ihåg att föl­ja des­sa reg­ler:

Mens Health Sommartraning 2018 - - Nya Favoritprogram -

Öka di­stan­sen lång­samt

En plöts­lig di­stan­sök­ning på mer än 30 pro­cent un­der två veckor ökar ska­de­ris­ken be­tyd­ligt för ny­bör­ja­re, en­ligt en stu­die som pub­li­ce­ra­des i Jour­na­lof Ort­ho­pa­e­dic&sportsphy­si­cal The­ra­py 2014. Du kan mins­ka ris­ken för ska­dor ge­nom att ge krop­pen till­räck­ligt med tid för att an­pas­sa sig. Öka in­te di­stan­sen med mer än 10 pro­cent i vec­kan.

Back­löp­ning

”Om du trä­nar i bac­ke en gång i vec­kan kom­mer du snart bli en ut­hål­li­ga­re lö­pa­re”, säger Coo­gan. Han re­kom­men­de­rar att bör­ja lugnt. Hit­ta en bac­ke på minst 150 meter och spring snabbt till top­pen. ”För­sök att springa upp­för bac­ken fem gånger den förs­ta vec­kan och öka ett par gånger för varje vec­ka. Så små­ning­om kan du hit­ta en bran­ta­re, läng­re bac­ke.”

Bli bra på att springa snabbt

Öka tem­pot. Snabb­hets­trä­ning kan hjäl­pa dig att brän­na fler kalorier och gö­ra dig snab­ba­re ut­an att du be­hö­ver kip­pa ef­ter an­dan. Coo­gan re­kom­men­de­rar in­ter­val­ler. I mit­ten av el­ler i slu­tet mot ett van­ligt pass ökar du tem­pot till en sprint i 100 meter, innan du åter­går till van­ligt tem­po. Om du spring­er 8–10 så­da­na in­ter­val­ler varan­nan dag i två veckor kom­mer du snabbt mär­ka att du spring­er snab­ba­re.

Spring ihop med en kom­pis

Det är stör­re sannolikhet att du fortsätter springa om du har en trä­nings­part­ner. Om ing­en av dina vän­ner gil­lar att springa kan du gå med i en löp­klubb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.