SÅ SKA DU BÄ­RA

”Det finns oli­ka sätt att bä­ra på och de ut­ma­nar krop­pen på oli­ka sätt”, säger trä­nings­psy­ko­lo­gen och tyngd­lyf­ta­ren Par Davidson. Tes­ta alla sju sät­ten ne­dan. Gör två av dem varje gång du trä­nar, så har du pro­vat på alla ef­ter fy­ra träningspass.

Mens Health Sommartraning 2018 - - Nya Favoritprogram -

1/ MELLAN KNÄ­NA

Om du hål­ler en tung vikt mellan knä­na mås­te sä­tesmusk­ler­na job­ba hårt.

2/ PÅ VAR SIN SIDA

Den­na övning är otro­ligt ef­fek­tiv, ef­tersom du kan bä­ra så tunga vik­ter.

3/ FRAM­FÖR

Den­na variation är sär­skilt ef­fek­tiv för fram­si­da lår och bi­ceps.

4/ ÖVER HU­VU­DET

När du hål­ler vik­ten över hu­vu­det, ak­ti­ve­rar du kärn­musk­ler­na och gör ax­lar­na sta­bi­la­re.

Zer­cher­gångHåll en viktstång med vik­ter in­till brös­tet i arm­bågs­vec­ken. Ar­be­ta med kärn­mus­ku­la­tu­ren och håll ryg­gen rak.

Hu­vud­lyft­gångHåll en el­ler två hant­lar el­ler kett­le­bells (even­tu­ellt en sand­säck, en viktstång el­ler en tillits­full part­ner) rakt ovan­för hu­vu­det.

Bond­pro­me­nadHåll en han­tel, en kett­le­bell el­ler en viktstång i varje hand. (Om du lyf­ter tyng­re än 90 ki­lo bör du an­vän­da en hex­a­go­nal­stång med viktskivor.)

VäsklyftHåll en vikt (en han­tel, kett­le­bell el­ler en väs­ka) i en hand. Gå re­kom­men­de­rad di­stans och uppre­pa öv­ning­en med vik­ten i mot­satt hand.

Bam­sek­ramHåll ar­mar­na runt en sand­säck, en vikt­ski­va el­ler en stor sten. Du kan al­ter­na­tivt hål­la en han­tel på sam­ma sätt som när du ska gö­ra en han­tel­squat.

Skål!Håll en kett­le­bell upp och ner. Överar­men ska va­ra pa­ral­lell med gol­vet och arm­bå­gen ska bö­jas 90 gra­der. Kra­ma hårt runt hand­ta­get.

And­gångHåll en kett­le­bell i varje hand mellan be­nen. Du kan också hål­la i ena än­den av en han­tel och lå­ta den hänga mellan be­nen i knä­höjd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.