VAR­FÖR ALLA MÄN BOR­DE TRÄNA YO­GA

Ve­ten­ska­pen be­kräf­tar att den ur­gam­la trä­nings­for­men är bra för hu­vu­det, krop­pen och hjär­tat.

Mens Health Sommartraning 2018 - - Lär Av De Bästa -

MER STYRKA

I en stu­die från Co­lo­ra­do Sta­te Uni­ver­si­ty kun­de en grupp stu­den­ter som trä­na­de yo­ga i åt­ta veckor lyf­ta 13 pro­cent tyng­re i marklyft än ti­di­ga­re.

BÄTT­RE UTHÅLLIGHET

Per­so­ner som trä­na­de yo­ga i 12 veckor för­bätt­ra­de sin max­i­ma­la sy­re­upp­tag­ning med 5 pro­cent mer än de som in­te trä­na­de yo­ga, en­ligt en ki­ne­sisk stu­die.

MIND­RE SMÄR­TA

Fors­ka­re i In­di­en upptäckte att män­ni­skor med smär­tor i kors­ryg­gen som tog gjor­de yo­ga i fy­ra veckor (hem­ma) upp­lev­de näs­tan 20 pro­cent mind­re smär­tor än per­so­ner med sam­ma typ av rygg­pro­blem som gjor­de van­li­ga ryg­göv­ning­ar.

BÄTT­RE HUMÖR

En­ligt ita­li­ens­ka fors­ka­re blev skov med ång­est och de­pres­sion myc­ket mil­da­re hos per­so­ner med star­ka hu­mör­sväng­ning­ar ef­ter ba­ra 10 da­gar med yo­ga.

LÄGRE BLODTRYCK

In­dis­ka fors­ka­re kom fram till att per­so­ner med högt blodtryck som bå­de bör­ja­de träna yo­ga och äta nyt­tigt i 12 veckor sänk­te blod­tryc­ket mer än de som ba­ra bör­ja­de äta nyt­tigt. Yo­gan gjor­de skill­nad.

DJUPARE SÖMN

Fors­ka­re vid New York Ci­ty’s Mount Si­nai Hospi­tal upptäckte att äld­re som trä­na­de yo­ga tre gånger i vec­kan sov läng­re och ha­de bätt­re sömn­kva­li­tet.

BÄTT­RE IMMUNFÖRSVAR

Forsk­ning från Ko­rea vi­sar att per­so­ner som ut­ö­var yo­ga har en lägre ni­vå av stress­hor­mo­ner och bätt­re immunförsvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.