4 Tips

för dig som är ny­bör­ja­re in­om cross­fit

Mens Health Sommartraning 2018 - - Lär Av De Bästa -

Hit­ta en box (ett cen­ter) som pri­o­ri­te­rar dig

”Om trä­na­ren re­kom­men­de­rar dig att gå med på ett grup­pass innan han el­ler hon kän­ner dig, din trä­nings­hi­sto­ria och må­len du satt upp för dig själv, bör du hit­ta nå­gon an­nan­stans att träna”, säger Douglas Chap­man vid Cross­fit Ann Ar­bor.

Bör­ja in­te för hårt

”Tek­nik och fre­kvens kom­mer all­tid fö­re in­ten­si­tet”, säger trä­na­ren Ben Ber­ge­ron. Träna tre da­gar i vec­kan i minst fem veckor innan du ens bör­jar fun­de­ra på att lyf­ta tungt.

An­pas­sa pro­gram­men

Var in­te för stolt för att an­vän­da en lät­ta­re ver­sion av en övning när du sät­ter ihop ett trä­nings­pro­gram. Det är så du blir bätt­re. Om du in­te är sä­ker på om en rö­rel­se är rätt för dig kan du an­vän­da den­na tum­re­gel: om du kän­ner däm­pad smär­ta i musk­ler­na är den bra, om du kän­ner skarp smär­ta bör du slu­ta.

Träna rör­lig­het!

Rör­lig­hets­trä­ning bör va­ra li­ka själv­klart som att bors­ta tän­der­na en­ligt Kel­ly Star­rett. ”Gör det varje dag!” Han har satt ihop 10-mi­nu­ters­pass som finns på Mo­bi­li­ty­wod på Youtu­be.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.