16/ Gör ett grymt trä­nings­rum hem­ma

Mens Health Sommartraning 2018 - - Lär Av De Bästa -

WESTRIDGE BARBELL CLUB, SALT LA­KE CI­TY, UT

”Klub­ben” är egentligen Dan Johns ga­rage där han och hans kam­ra­ter trä­nar på hög ni­vå med en­kel utrustning. John bru­ka­de till och med ha nau­ti­lus­ma­ski­ner för att träna bi­ceps och tri­ceps, men när han flyt­ta­de för någ­ra år se­dan upptäckte han hur li­te utrustning som egentligen be­hövs.

Bör­ja smått

John an­vän­de en en­da 28-ki­los­kett­le­bell när han trä­na­de hem­ma. ”Jag kun­de bä­ra, svinga, gö­ra knä­böj och många andra öv­ning­ar, bland an­nat öv­ning­ar med egen kropps­vikt”, säger han. Hans råd: Bör­ja med en typ av utrustning som går att an­vän­da till många oli­ka öv­ning­ar.

Fyll på lång­samt

Kan du tän­ka dig nå­gon ny utrustning? Vär­de­ra hur många öv­ning­ar du kan gö­ra med det du tänkt att kö­pa. För John var det en TRX sus­pen­sion trai­ner samt ett mag­hjul han hit­ta­de för 35 kro­nor. Du kanske kän­ner mer för en chins- och dip­ma­skin. Om du har plats re­kom­men­de­ras vik­ter och stång.

Över­driv in­te

”Kil­lar med gott om peng­ar som kö­per ett fullt ut­rus­tat trä­nings­rum brukar säl­lan an­vän­da det”, säger John. ”Alla bra gym jag vet om har star­tat smått och växt grad­vis.” Det säms­ta kö­pet? De dy­ra kon­di­tions­ma­ski­ner­na. ”De an­vänds säl­lan och en lång pro­me­nad ger sam­ma re­sul­tat.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.